Výzva „Podpora excelentních výzkumných týmů“

Dne 15. 7. 2015 byla vyhlášena výzva „Podpora excelentních výzkumných týmů“ v rámci prioritní osy 1 OP VVV. Níže naleznete přehled nejdůležitějších informací vztahujících se k výzvě i odkaz na dokumenty k výzvě vydané MŠMT.

Základní informace k výzvě:

 • Datum zahájení příjmu žádostí: 28. 8. 2015
 • Datum ukončení příjmu žádostí: 8. 1. 2016
 • Alokace výzvy: 2 500 000 000 Kč
 • Způsob financování: ex–ante
 • Spolufinancování ze strany žadatele/příjemce: minimálně 5 %
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na realizaci jednoho projektu: 40 mil. Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na realizaci jednoho projektu: 250 mil. Kč
 • Datum pro zahájení projektu nejdřív možné od (tzn. vznik způsobilých výdajů možný od): 1. 1. 2014
 • V této výzvě je zakázáno financování aktivit projektů Národního programu udržitelnosti I (LO), Národního programu udržitelnosti II (LQ) a projektů velkých infrastruktur (LM).
 • Udržitelnost projektu: stanovena po dobu 5 let od poslední platby příjemci

Věcné zaměření výzvy:

Cílem této výzvy je, ve spolupráci s předními mezinárodními vědeckými kapacitami, vytvořit a materiálně a technicky vybavit nové výzkumné týmy, které podpoří efektivní využití infrastruktur pro výzkum a vývoj, jejich rozvoj ve prospěch regionu, efektivní přenos znalostí ze zahraničí a schopnost vytvářet mezinárodně konkurenceschopnou kvalitu.

V rámci této výzvy budou podpořeny projekty s potenciálem špičkového výzkumu a vývoje, realizovaného novým výzkumným týmem pod vedením klíčového zahraničního vědeckého pracovníka nebo pracovnice, v infrastrukturách VaV center. Podpořeny budou projekty, které budou mít dostatečnou kvalitu a potenciál, aby mohly dosáhnout kritické velikosti a úspěšnosti v atraktivních výzkumných směrech, minimálně v kontextu Evropského výzkumného prostoru. Podpora bude směrovat zejména na investice do pořízení přístrojového, laboratorního a informačního vybavení pro výzkum a technologický rozvoj a do souvisejících lidských zdrojů. Podporován bude strategický rozvoj mezinárodní spolupráce formou budování jednoznačných vazeb se zahraničními výzkumnými partnery, které povedou k podávání společných návrhů projektů v prestižních mezinárodních grantových soutěžích (Horizon 2020, apod.).

Podporované aktivity:

 • Rozvoj kapacit výzkumných týmů – zvýšit výzkumný výkon VaV center propojením kvalitních mezinárodních týmů s vybudovanou výzkumnou infrastrukturou prostřednictvím přivedení a trvalého zapojení nových klíčových pracovníků do infrastruktur VaV center.
 • Dobudování, modernizace či upgrade infrastruktury – materiálně a technicky vybavit nové výzkumné týmy a podpořit tvorbu poznatků majících potenciál z hlediska produkce aplikovatelných výsledků.
 • Rozvoj strategických partnerství – posílení mezinárodní dimenze a intenzivní vědecké spolupráce s předními výzkumnými organizacemi v zahraničí, mezinárodní spolupráce. K rozvoji dojde spoluprací s alespoň jedním subjektem a tato spolupráce bude podložena dohodou o spolupráci.
 • Řízení projektu – popis obsahu této aktivity je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část.

Popis vyloučených aktivit:

 • aktivity spojené se stavební činností, pokud nejsou spojené s nezbytnou instalací pořízených přístrojů,
 • výstavba nových budov.

Soulad projektu s Národní RIS3 strategií a/nebo jejími krajskými přílohami:

Projekt je realizován v souladu s alespoň jednou generickou znalostní doménou uvedenou v Národní RIS3 strategii. Žadatel popíše soulad a doloží jej v příloze k žádosti o podporu.

Náležitosti žádosti o podporu:

 • Podání žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+
 • Žádost o podporu je podávána v českém jazyce, anglická verze bude doložena formou přílohy žádosti o podporu.
 • Povinnou součástí žádosti o podporu je také cost benefit analýza. Žadatel ji vyplňuje jako součást žádosti o podporu v IS KP14+.
 • Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě pověření.
 • Lze domluvit osobní konzultace k přípravě žádosti na MŠMT.
 • MŠMT k výzvě uspořádá seminář (termín zatím není znám), kterého se zúčastní zástupce OPR.

Zadávací dokumentaci k výzvě naleznete zde.

Informace o vyhlášení výzvy na stránkách Řídícího orgánu naleznete zde.