102016Bře
Nová brožura – Akce Marie Sklodowska-Curie v programu HORIZONT 2020

Nová brožura – Akce Marie Sklodowska-Curie v programu HORIZONT 2020

TC AV ČR vydalo aktualizovanou brožuru edice Vademecum H2020 – Akce Marie Skłodowska-Curie v programu Horizont 2020. Brožura umožňuje rychlou orientaci v pěti typech akcí Marie Skłodowska-Curie, představuje základní principy jejich financování, uvádí obecné informace o pracovněprávních aspektech spojených s jejich realizací a také stručně shrnuje otázky duševního vlastnictví.

Číst více
112015Zář
Průvodce duševním vlastnictvím v H2020

Průvodce duševním vlastnictvím v H2020

Český překlad nové publikace Evropského helpdesku pro otázky práv z duševního vlastnictví, je publikace věnována otázkám tvorby, ochrany a využití různých forem duševního vlastnictví v programu Horizont 2020.

Číst více
182013Pro

Rámcový program – příběhy a výsledky

Cílem publikace, která formou rozhovorů shrnuje zkušenosti úspěšných řešitelů s projekty 7. RP včetně jejich přínosů a dosažených výsledků, je ukázat zejména mladým výzkumníkům potenciál, který představují projekty rámcových programů pro rozvoj institucí i kariérní vývoj. Technologické centrum AV ČR vydalo publikaci v rámci projektu NICER III.

Číst více
212013Srp

Česká republika v Evropském výzkumném prostoru v roce 2012

Kniha přináší ucelený přehled o současných trendech v prioritních oblastech rozvoje Evropského výzkumného prostoru (ERA). Analyzuje pozici ČR v těchto oblastech a hodnotí, jak k jejich rozvoji svými politikami přispívá. Snahou je zde poukázat na hlavní směry vývoje integrace evropského výzkumu a inovací a posoudit stav připravenosti ČR reflektovat tyto směry v národním výzkumném a inovačním systému.

Číst více
52011Pro

Budoucnost kvality a bezpečnosti potravin v Česku

Publikace Budoucnost kvality a bezpečnosti potravin v Česku se zabývá problematikou kvality a bezpečnosti potravin, zejména možnostmi využívání nových technologických trendů při jejich výrobě, zpracování a distribuci. Přináší i řadu expertních doporučení pro státní správu, jak úroveň kvality a bezpečnosti potravin v Česku nadále zvyšovat.

Číst více
212011Říj

The Administrative, legal and financial management of projects in th 7th framework programme

Cílem publikace The administrative, legal and financial management of projects in the 7th Framework Programme : an overview of the rules and principles & Czech experience je poskytnout praktické i teoretické informace k finančním, právním i administrativním aspektům přípravy a realizaci projektů 7. RP. Informace v publikaci jsou založeny na informacích získaných z právně závazných i podpůrných dokumentů Evropské komise, výsledcích dotazníkového šetření mezi českými řešiteli, které proběhlo v létě 2010, a dlouholetých zkušeností autorek působících v české organizaci národních kontaktních pracovníků pro 7. RP.

Číst více
52011Led

Nehmotné statky a průmyslová práva – jejich ochrana, oceňování a komerční využití

C AV ČR vydalo v rámci aktivit sítě EEN v ČR s podporou MPO knihu Nehmotné statky a průmyslová práva – jejich ochrana, oceňování a komerční využití. Publikace je určena především malým a středním inovačním podnikům a výzkumným organizacím, kterým nabízí přístupnou formou ucelený přehled aspektů ochrany a využití průmyslových práv a práv k duševnímu vlastnictví, které mohou upotřebit ve své každodenní praxi. V knize je zařazena i kapitola vysvětlující problematiku IPR v projektech 7. RP.

Číst více
162010Úno

Practice on roadmapping

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Organizací OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO) vydalo na konci roku 2009 publikaci Practice on Roadmapping. Tato brožura seznamuje čtenáře s jednou z metod foresighturoadmappingem a podrobně popisuje jednotlivé kroky celého procesu, vytváření tzv. cestovních map (roadmaps). Publikace je sestavena z přednášek a praktických cvičení, které TC AV ČR organizovalo v rámci UNIDO Technology Foresight Training Programme v letech 2007 a 2008.

Číst více
52008Pro

Kniha zahraničních dobrých praxí

V prosinci 2008 vydalo Sociologické nakladatelství (SLON) další publikaci Technologického centra AV ČR nazvanou „Kniha zahraničních dobrých praxí při realizaci politik výzkumu, vývoje a inovací“. Tato publikace vznikla v úzké vazbě na Bílou knihu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejím hlavním cílem je představit různé přístupy uplatňované při realizaci politik souvisejících s rozvojem znalostní společnosti v zahraničí a poskytnout tak tvůrcům těchto politik v ČR určitou inspiraci pro formulaci dílčích hospodářsko-politických opatření v této oblasti. Kniha zahraničních dobrých praxí tak společně se Zelenou a Bílou knihou výzkumu, vývoje a inovací tvoří ucelený podklad pro formulaci politiky výzkumu, vývoje a inovací v České republice.

Číst více