Vyhlášení výsledků 2. veřejné soutěže Programu ZÉTA

Technologická agentura České republiky (TA ČR) VYHLAŠUJE výsledky druhé veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA, vyhlášené dne 12. září 2018.

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů.

TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů, jelikož tyto projekty nebyly doporučeny k podpoře.

Uchazeči o podporu budou o rozhodnutí TA ČR vyrozuměni i písemně.

Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR se není možné odvolat, uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejných soutěžích.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 237 návrhů projektů, do hodnocení postoupilo 232 návrhů projektů, z nich bude podpořeno celkem 121, což znamená 51% míru úspěšnosti. Míra úspěšnosti je počítána k počtu podaných návrhů projektů do veřejné soutěže.

Více podrobností na stránkách TA ČR zde.

Zdroj: TA ČR