Vyhlášení 7. národní výzvy v podprogramu INTER-EUREKA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, 7. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-EUREKA (LTE120) pro podávání projektů v rámci  programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA.

U podprogramu je stanoven limit pro přidělení účelové podpory ve výši 4 mil Kč na jeden projekt pro dva a více českých účastníků ročně2 a ve výši 3 mil Kč na jeden projekt pro jednoho českého účastníka ročně, který vychází z definovaných pravidel stanovených NFB pro účast v Programu.

Uzávěrka soutěžní lhůty je 15. října 2019.

Více o výzvě se dočtete zde.

Zdroj: MŠMT