Vyhlášení 5. veřejné soutěže v programu ERC CZ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na realizaci programových projektů programu výzkumu, vývoje a inovací ERC CZ.

Cílem programu ERC CZ je podpořit excelentní výzkum na území ČR, a to realizací projektů předložených do některé z výzev Evropské rady pro výzkum, které byly zařazeny v rámci mezinárodního peer review hodnocení prováděného odbornými panely Evropské výzkumné rady v druhém kole do kategorie A nebo B a nezískaly podporu z evropských prostředků. Úplné znění programu je k dispozici zde.

Zadávací dokumentace je dostupná zde. Požadavky na způsobilost uchazečů a způsob jejich prokazování a způsob a kritéria hodnocení návrhů projektů jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Žádostí uchazeče o poskytnutí podpory formou dotace je předložení návrhu projektu zpracovaného podle zadávací dokumentace na stanovených formulářích, které jsou ke stažení zde.

Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů, začne běžet dne 11. prosince 2019 a končí dne 24. ledna 2020 ve 14:30 hodin. Návrhy projektů doručené po této lhůtě nebudou do veřejné soutěže přijaty. Podrobné informace k výzvě na stránkách MŠMT.

Zdroj: MŠMT