Výběrové řízení na Náměstka pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu

Státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo „Náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu“ v níže uvedených oborech služby podle nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby:

1. finance
3. audit
10. školství, výchova a vzdělávání
12. výzkum, vývoj a inovace
18. média, audiovize, regulace vysílání
29. legislativa a právní činnost
33. systém veřejné správy
46. veřejné investování a zadávání veřejných zakázek
47. společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným termínem nástupu je 15. února 2016 nebo dle dohody.

Služební místo je podle Přílohy č. 1 k zákonu zařazeno do 16. platové třídy.

Náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu zejména:

-       v oblasti výzkumu, vývoje a inovací odpovídá za realizaci vědní politiky státu v rozsahu stanoveném zákonem č. 2/1968 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, v platném znění, a zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků,
-       v rámci MŠMT odpovídá za dvoustrannou a mnohostrannou mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu a vývoji a za evropskou integraci v této oblasti, a to jak za sjednávání příslušných smluvních dokumentů, tak i za vyhlašování, smluvní zajištění a realizaci programů na podporu jejich plnění,
-       zabezpečuje hodnocení výzkumných záměrů a úkony nezbytné pro hodnocení výsledků výzkumných organizací za účelem poskytování institucionální podpory výzkumu a vývoje,
-       spolupracuje s Radou pro výzkum, vývoj a inovace při přípravě Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací, při přípravě návrhu výdajů ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj a při tvorbě a udržování Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací,
-       odpovídá za dotační programy pro oblast vysokého školství, podílí se na činnosti Fondu rozvoje vysokých škol,
-       metodicky řídí Národní technickou knihovnu a Komisi J. W. Fulbrighta.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 15. prosince 2015, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 8, 118 12 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu MŠMT na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu posta@msmt.cz, nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do ID datové schránky vidaawt.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena slovem„Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo Náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu“.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo představeného se v souladu s § 188 odst. 6 zákona může zúčastnit žadatel, který je státním zaměstnancem ve služebním poměru na dobu neurčitou, který vykonává službu na služebním místě v některém (tj. alespoň jednom) z oborů služby náležejícím služebnímu místu náměstka pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu uvedeném v tomto oznámení, a dále stávající zaměstnanec ve správním (služebním) úřadu, který splňuje podmínky pro přijetí do služebního poměru na dobu neurčitou podle § 190 odst. 1 zákona v některém (tj. alespoň jednom) z oborů služby náležejícím služebnímu místu náměstka pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu uvedených v tomto oznámení.

Výběrového řízení se může zúčastnit žadatel, který:

1)  Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

a)  je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věty první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze doložit pouze prostou kopii průkazu totožnosti nebo osvědčení o státním občanství; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

b)  dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];

c)  je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;

d)  je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky[1];

e)  dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání. Při podání žádosti lze doložit pouze prostou kopii dokladu o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

f)   má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti vydaným poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Při podání žádosti lze doložit pouze prostou kopii lékařského posudku o zdravotní způsobilosti; jeho originál lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.

2)  Splňuje požadavky stanovené podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona služebním předpisem č. 9/2015 státního tajemníka v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanovují požadavky na úroveň znalosti cizího jazyka, způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi a požadavky na obor vzdělání u některých služebních míst představených v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kterými jsou:

a)    způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení „Vyhrazené“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Splnění tohoto požadavku se dokládá úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení „Vyhrazené“. Tento požadavek lze splnit při podání žádosti prostou kopii osvědčení fyzické osoby nebo žádosti o vydání příslušného dokladu; v obou případech je nezbytné předložení originálu nebo úředně ověřené kopie samotného osvědčení nejpozději při pohovoru v rámci výběrového řízení;

b)    znalost angličtiny, francouzštiny, nebo němčiny na úrovni odpovídající 2. stupni standardizované jazykové zkoušky podle Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek vydaných ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (viz Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-24195/2013 ze dne 24. července 2013, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech). K prokázání požadované jazykové znalosti je požadován doklad o absolvování příslušné standardizované jazykové zkoušky nebo doklad o dosažení znalostní úrovně nejméně B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Tento požadavek lze splnit při podání žádosti prostou kopii příslušné listiny; v obou případech je nezbytné předložení originálu nebo úředně ověřené kopie samotné listiny nejpozději při pohovoru v rámci výběrového řízení;

3)  Je-li žadatel narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

a)  příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,

b)  evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;

Splnění tohoto požadavku lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před konáním osobního pohovoru v rámci výběrového řízení.

4)  Je-li žadatel narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

a)  tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,

b)   pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem d) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,

c)   příslušníkem Lidových milicí,

d)   členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,

e)   studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách.

K žádosti dále žadatel přiloží:

-       strukturovaný profesní životopis

-       písemnou práci v rozsahu nejvýše pěti normostran[2] na téma „Koncepce strategického rozvoje oblasti vysokého školství, vědy a výzkum v České republice na nejbližší 3 roky“

PhDr. Jindřich Fryč

státní tajemník v Ministerstvu školství,

mládeže a tělovýchovy

Vyvěšeno na úřední desce:

Svěšeno:

Kontaktní osoba: Mgr. Kamila Svobodová, tlf.: 234 811458

 Oznameni_o_vyhlaseni_vyberoveho_rizeni..pdf Oznameni_o_vyhlaseni_vyberoveho_rizeni..pdf (2,04 MB)

cestne_prohlaseni_svepravnost.docx cestne_prohlaseni_svepravnost.docx (15,92 KB)

cestne_prohlaseni_dle_451_1991.doc cestne_prohlaseni_dle_451_1991.doc (36,50 KB)

zadost_o_prijeti_do_sluzebniho_pomeru_predstaveny.32268.docx zadost_o_prijeti_do_sluzebniho_pomeru_predstaveny.32268.docx (40,64 KB)

Zadost_oprovedeni_pracovnelekarske_prohlidky.pdf Zadost_oprovedeni_pracovnelekarske_prohlidky.pdf (660,50 KB)

[1] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[2] Tj. 30 řádků x 60 znaků (celkem 1 800 znaků) podle ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) dne 1. července 2014, účinné od 1. srpna 2014.