Vláda odvolala profesora Vondráka z Rady pro výzkum

Vláda dne 24. 10. 2016 odvolala profesora Ivo Vondráka z Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Rektor Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava ukončil své členství v Radě na vlastní žádost. Jako důvod uvedl svůj vstup do krajské politiky, který nechce slučovat s dosavadní funkcí rektora.

Profesor Vondrák patřil v Radě ke služebně nejstarším, působil zde od roku 2011. Za tu dobu udělal velký kus práce pro zlepšení řízení české vědy, za což mu děkuji,“ uvedl místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda RVVI Pavel Bělobrádek.

RVVI je odborný poradní orgán vlády, má 17 členů včetně předsedy. Členy Rady jmenuje vláda na návrh předsedy. V současné době má Rada 15 členů (kromě prof. Vondráka zůstává uvolněné místo po profesorce Evě Sykové) a je usnášeníschopná.