Veřejná soutěž v programu The Country for the Future už jen do středy

Do středy 8.1.2020 je možné podat žádost o podporu projektu na zavedení inovace do praxe. Elektronickou přihlášku je nutné podat do 16:30 hod a zároveň je potřeba do 23:59 poslat potvrzení datovou schránkou.

Podmínky první veřejné soutěže v programu The Country for the Future

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 13. listopadu 2019 jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), v programu The Country for the Future (dále jen „Program“), Podprogramu 3 „Inovace do praxe“. Plný text Programu schválený usnesením vlády ze dne 20. 5. 2019 č. 350 je zveřejněn na webu poskytovatele (https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/novy-program-na-podporu-inovaci-the-country-for-the-future--246526/).

Aktuální informace o seminářích pro uchazeče zdehttps://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/seminare-k-prvni-verejne-soutezi-v-programu-the-country-for-the-future--250658/

Ve vyhlášené soutěži mohou být podpořeny pouze projekty zaměřené na zavádění inovací v podnicích, včetně pořízení know-how, pořízení potřebných technologií či certifikace nových výrobků před samotným spuštěním výroby či poskytováním služby. Tematické zaměření musí odpovídat podmínkám popsaným v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Každý projekt musí vykázat alespoň jeden uznatelný výsledek, jímž je:

 • nový nebo podstatně zdokonalený výrobek, zavedený do praxe;
 • nová nebo podstatně zdokonalená služba, zavedená do praxe;
 • nový nebo podstatně zdokonalený postup, zavedený do praxe.

Obsahem projektu mohou být:

 • inovace produktu, k níž / k nimž jsou způsobilé pouze náklady dle článku 28 GBER (Nařízení Komise (EU) č. 651/2014);
 • inovace postupů, tedy procesu výroby / poskytování služby, k níž / k nimž jsou způsobilé náklady dle článku 28 i 29 GBER,
 • zároveň případně též inovace organizační, avšak pouze tehdy, pokud přímo souvisí s výše zmíněnou inovací produktu nebo postupu, k organizační inovaci jsou způsobilé náklady dle článku 28 i 29 GBER.

Pro harmonogram podávaných projektů platí následující omezení:

 • zahájení řešení v období od 1. 2. 2020 do 1. 9. 2020,
 • ukončení řešení nejpozději do 31. 8. 2023,
 • doba trvání řešení projektu maximálně 36 měsíců.

Uchazečem o podporu může být pouze podnik náležející do kategorie malých a středních podniků dle Přílohy I GBER, který řeší projekt samostatně. Naplnění podmínky velikosti podniku bude kontrolováno ke dni podání žádosti o podporu a u úspěšných projektů pak znovu ke dni poskytnutí podpory.

Způsobilost podle §18 Zákona prokazuje uchazeč způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Společně s odbornými předpoklady k řešení projektu je povinen doložit i ekonomickou způsobilost k řešení projektu.

Návrhy projektů budou hodnoceny z hlediska splnění podmínek veřejné soutěže. Pro určení pořadí projektů bude rozhodující hodnocení radou Podprogramu na podkladu minimálně dvou nezávislých oponentních posudků na základě následujících kritérií:

 • naplnění cílů Programu (posuzuje se soulad s konceptem Průmysl 4.0, vazba na aplikační odvětví národní RIS3 strategie, využití know-how výzkumných organizací)....... max. 11 b.
 • inovativnost řešení (zahrnuje jednak posouzení novosti výstupů projektu pro uchazeče, jednak srovnání parametrů inovovaného produktu / postupu s úrovní v ČR a ve světě) ....... max. 6 b.
 • technická úroveň a komplexnost navrhovaného řešení (představuje komplexní posouzení kvality a srozumitelnosti projektu, vhodnosti navržených metod, zasazení aktivit projektu do inovačního procesu, kvality analýzy rizik atd.)....... max. 10 b.
 • přiměřenost časového plánu a finančních požadavků (hodnotí se reálnost stanoveného harmonogramu projektu a dále přiměřenost navrženého rozpočtu projektu včetně jeho dostatečného zdůvodnění) ....... max.  6 b.
 • doložení ekonomických a strategických přínosů (hodnotí se kvalita, relevantnost, konkrétnost a věrohodnost marketingové studie, reálnost dosažení uváděných přínosů, přínos pro podnik, hospodářství, dodavatelský řetězec atd.) ....... max. 17 b.

Žádost o podporu programového projektu do veřejné soutěže podá uchazeč tak, že v soutěžní lhůtě odešle v systému ISTA elektronickou přihlášku se všemi požadovanými přílohami a následně systémem vygenerované potvrzení podání zašle společně s Čestným prohlášením ze své datové schránky do datové schránky poskytovatele datovou zprávou označenou v předmětu zprávy  „VEŘEJNÁ SOUTĚŽ – program CFF“.

Soutěžní lhůta, tedy lhůta pro podání žádostí, trvá od 14. 11. 2019 9:00 hod. do 8. 1. 2020 23:59 hod. s tím, že elektronickou přihlášku v ISTA lze odeslat do 8. 1. 2020 16:30 hod.

Hodnoticí lhůta bude trvat od 9. 1. 2020 do 29. 5. 2020. Výsledky veřejné soutěže budou zveřejněny dne 29. 5. 2020 na webu poskytovatele (http://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/).

Kontakty

Poskytovatelem podpory je Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15, Praha 1; datová schránka: bxtaaw4

Podrobnosti k podmínkám veřejné soutěže jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech, které jsou dostupné v tomto článku níže. 

Kontaktní osoba poskytovatele: Ing. Eva Kořínková, korinkova@mpo.cz, tel. +420 224 85 26 21 (doporučená doba pro kontaktování – Po až Pá: 9 až 11 a 14 až 16hod.).

Pro rok 2020 je na podporu vybraných projektů alokováno cca 340 mil. Kč, pro celou dobu řešení projektů pak 1000 mil. Kč.

Zdroj a přílohy ke stažení: mpo.cz
Úvodní ilustrační foto: pixabay.com