Program Horizont 2020 je již 8. rámcovým programem pro výzkum a inovace. Rámcové programy jsou doposud nejvýznamnějším a nejstarším programem financování vědy na evropské úrovni. Mezi významné současné události v oblasti evropské vědy patří otevření veřejné konzultace k rámcovému programu Horizont 2020. Konzultace dává prostor vyjádřit se k jeho fungování, přičemž výsledky vyhodnotí expertní skupina a promítne je v podobě analýzy střednědobého hodnocení do návrhu příštího 9. rámcového programu.

Do střednědobého hodnocení je možné se na stránkách Evropské komise zapojit do
15. ledna 2017, a to vyplněním dotazníku.

Programy fungují od 80. let a při řešení celoevropsky důležitých témat podporují především mezinárodní spolupráci, mobilitu výzkumných pracovníků a rozvoj výzkumných kapacit. Jednotlivá témata programů pokrývají veškeré vědní obory. Hlavním operačním nástrojem programů jsou výzvy k předkládání projektů. Velký důraz je kladen na inovace a podporu tzv. bottom-up přístupů při formulaci výzkumných témat. Výzkumné týmy se ucházejí o finanční podporu svých výzkumných aktivit, přičemž musí splňovat kritéria vytýčená Evropskou komisí. Výše celkového rozpočtu včetně programu EURATOM je přibližně 80 miliard eur. V České republice je do programu Horizont 2020 zapojeno přes 400 výzkumných týmů.

Celý článek je uveřejněný na stránkách Akademie věd ČR zde.

  • Typ publikace: Články v externích časopisech

Zdroj: tc.cz