TC AV ČR a ČSÚ představily nové statistiky a analýzy o výzkumu, vývoji a inovacích

Dne 14. dubna 2016 se konal seminář Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách, který již tradičně společně uspořádaly Technologické centrum AV ČR a Český statistický úřad. Letošní seminář měl podtitul Výzkumné a inovační aktivity podniků v ČR a spolupráce uvnitř inovačního systému.

Na základě dotazů účastníků z minulých ročníků se prezentující více zaměřili na podnikový výzkum a vývoj v ČR. Jeho charakteristiky a vývoj za posledních deset let představil Marek Štampach (ČSÚ). Kromě tradičně publikovaných statistik se ve svém příspěvku zaměřil i na regionální a oborové aspekty výzkumných a vývojových aktivit podniků.

V následující přednášce informoval Martin Mana (ČSÚ) o financování podnikového VaV prostřednictvím přímé a nepřímé veřejné podpory v posledních pěti letech, přičemž statistika o nepřímé veřejné podpoře VaV za rok 2014 byla poprvé zveřejněna právě na tomto semináři. M. Mana zároveň upozornil na očekávaná vydání aktuálních statistických publikací v příštích měsících.

Výsledky hlubší analýzy dat z Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací propojených s Rejstříkem ekonomických subjektů prezentoval David Marek (TC AV CŘ). Ten se ve své přednášce zabýval tématem, jaká je optimální technologická příbuznost podniků pro spolupráci na projektech VaV. Ukázal, že na projektech VaV podpořených z veřejných zdrojů spolupracují v ČR především podniky z různých odvětví ekonomických činností a s poměrně velkou technologickou diverzitou.

Metodu zpracovávání a vizualizace prostorových dat pomocí autokorelační statistiky představila Kristýna Meislová (TC AV ČR) na souboru dat o ekonomických aktivitách podniků v ČR. Na praktických příkladech regionálních specifik high-tech odvětví ukázala sílu této metody pro rychlou identifikaci statisticky významných shluků.

Nové údaje z šetření ČSÚ o inovačních aktivitách podniků v letech 2012-2014 představil Václav Sojka (ČSÚ). Na vývoji výsledků z tohoto šetření od roku 2006 poukázal mimo jiné na pokles tzv. netechnických inovačních aktivit podniků, tj. v zavádění organizačních a marketingových inovací.

Významu třetí role univerzit v ČR se věnoval Vladislav Čadil (TC AV ČR), který využil zdroje výročních zpráv univerzit (prodeje licencí, smluvní výzkum, poradenství, celoživotní vzdělávání), a porovnal je se statistickými daty.

Posluchači, kteří stejně jako v minulých ročnících přišli v hojném počtu (na 65 osob), po ukončení prezentační části s řečníky živě diskutovali o potřebě a zaměření dalších analýz, které by přispěly k lepšímu pochopení charakteristik a vazeb uvnitř výzkumného
a inovačního sytému v ČR.

Prezentace přednášejících naleznete v přílohách níže.

SOUBORY:

Zdroj: TC