Srovnání AV ČR s německými institucemi MPG a WGL

TC AV ČR zpracovalo v letech 2019 a 2020 dvě analýzy porovnávající výkonnost ústavů Akademie věd ČR (AV ČR) s výkonností dvou významných německých institucí – Společnosti Maxe Plancka (Max Planck Gesellschaft, MPG) a Společenství Gottfrieda Wilhelma Leibnize (Leibniz-Gemeinschaft, WGL). Studie zpracované oddělením strategických studií na základě iniciativy AV ČR porovnávají počty vytvořených vědeckých publikací a jejich kvalitu, patentovou aktivitu a zapojení do mezinárodní výzkumné spolupráce. Pro zajištění srovnatelnosti jsou údaje vztaženy na počty výzkumných pracovníků a výdaje institucí na výzkum a vývoj (VaV).

Z analýz vyplynulo, že publikační výkonnost AV ČR je při zohlednění počtu výzkumných pracovníků přibližně srovnatelná s WGL, avšak poněkud nižší, než v MPG. Při vztažení počtu publikací na rozpočet na VaV je však výkonnost AV ČR zhruba dvakrát vyšší, než výkonnost MPG a třikrát vyšší, než výkonnost WGL (což souvisí s výrazně vyšším rozpočtem na VaV v obou německých institucích).

I když citovanost vědeckých publikací je v AV ČR nad světovým průměrem, citovanost publikací vytvořených v MPG a WGL je ještě vyšší.
MPG a WGL jsou rovněž aktivnější v podávání patentových přihlášek, a to i při zohlednění rozdílného počtu výzkumníků. Naopak AV ČR je schopna dovést výzkum k patentové přihlášce s přibližně polovičními finančními prostředky oproti MPG i WGL. Také zapojení MPG a WGL do projektů podpořených v rámcovém programu Horizont 2020 je poněkud vyšší, než v AV ČR, a to zejména v případě grantů Evropské výzkumné rady (ERC). Podrobnější údaje z porovnání výkonnosti AV ČR a obou německých institucí můžete nalézt ve studiích zpracovaných TC V ČR níže:

Zdroj: TC AV ČR