Sdělení Evropské komise k Evropskému výzkumnému prostoru

Dne 30. září 2020 přijala Evropská komise sdělení o novém Evropském výzkumném prostoru pro výzkum a inovace. Nový Evropský výzkumný prostor, založený na excelenci, konkurenceschopnosti, otevřenosti a talentu, si klade za cíl zlepšit evropské výzkumné a inovační prostředí, urychlit přechod EU na klimatickou neutralitu a digitální vedení, podpořit zotavení EU ze společenského a ekonomického dopadu koronavirové krize a posílit její odolnost vůči budoucím krizím.

Komise stanovila strategické cíle a opatření, která mají být prováděna v úzké spolupráci s členskými státy, s cílem upřednostnit investice a reformy v oblasti výzkumu a inovací, zlepšit přístup k excelenci pro výzkumné pracovníky v celé EU a umožnit, aby se výsledky výzkumu dostaly na trh a do reálné ekonomiky. Sdělení dále podporuje mobilitu, dovednosti a možnosti kariérního rozvoje výzkumných pracovníků v rámci EU, rovnost žen a mužů a lepší přístup k veřejně financované vědecké práci.

Sdělení definuje čtyři strategické cíle:

  1. Upřednostnit investice a reformy ve výzkumu a inovacích směrem k zelené a digitální transformaci, aby bylo podpořeno oživení Evropy a zvýšila se konkurenceschopnost. Sdělení znovu potvrzuje cíl 3% HDP, které mají být investovány do výzkumu a inovací v EU, a vybízí k další spolupráci mezi členskými státy a ke sladění vnitrostátního úsilí stanovením cíle alokovat 5% vnitrostátního veřejného financování do roku 2030 na společné programy výzkumu a vývoje a evropská partnerství.
  2. Zlepšit přístup výzkumných pracovníků k špičkovým zařízením a infrastrukturám v celé EU.
  3. Přenos výsledků do ekonomiky s cílem podpořit obchodní investice a využití výsledků výzkumu na trhu a posílit konkurenceschopnost a vedoucí postavení EU v globálním technologickém prostředí.
  4. Posílit mobilitu výzkumných pracovníků a volný tok znalostí a technologií prostřednictvím větší spolupráce mezi členskými státy, aby bylo zajištěno, že všichni budou mít prospěch z výzkumu a jeho výsledků.

V rámci svých iniciativ na podporu obnovy a budování zelené a digitální Evropy přijala Komise kromě plánu na nový EVP také nový akční plán digitálního vzdělávání, jehož cílem je přizpůsobit systémy vzdělávání a odborné přípravy digitálnímu věku, jakož i sdělení o evropském vzdělávacím prostoru jako hybné síle vytváření pracovních míst a růstu.

Více informací je k dispozici zde.

Zdroj: CZELO