RVVI se opět zabývala systémem fungování velkých výzkumných infrastruktur a mezinárodní spoluprací

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se v pátek 7. září 2018 pod vedením předsedy vlády Andreje Babiše sešla na mimořádném zasedání. Hlavními tématy byly volby do předsednictva Technologické a Grantové agentury ČR a také volby místopředsedů RVVI. Rada se zabývala hodnocením a financováním velkých výzkumných infrastruktur a průběhem hodnocení výzkumu podle nové Metodiky 2017+ a hodnocením podpory účelové. Rada zároveň projednala návrhy na udělení dvou významných ocenění: Národní cena vlády Česká hlava a Cena předsedy RVVI na rok 2018. Premiér Babiš informoval členy Rady o probíhajících jednáních s vládními představiteli Německa a Indie k možnostem mezinárodní vědní spolupráce.

Andrej Babiš zahájil aktuálně diskusi s německou kancléřkou Angelou Merkelovou o příležitostech zapojení Německa do projektu panevropského výzkumného konsorcia ELI-ERIC a rovněž při pátečním setkání s indickým prezidentem Ramem Nathem Kovindem nabídl přizvat špičkového indického vědce do tzv. Mezinárodní rady, která je již druhým rokem výkonným poradním orgánem RVVI.

Rada navrhla vládě jmenovat členem předsednictva TA ČR, který se zároveň stává jejím předsedou, prof. Ing. Petra Konvalinku, CSc., FEng. Za členku předsednictva GA ČR navrhli radní vládě opětovně jmenovat pro druhé funkční období prof. Ing. Stanislavu Hronovou, CSc., dr. h. c. Členové Rady znovu potvrdili prof. Ing. Petra Dvořáka, CSc. ve funkci 1. místopředsedy RVVI, ve funkci místopředsedů byli shodně potvrzeni PhDr. Pavel Baran, CSc. a doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA.

Jednání ke klíčovému tématu velkých výzkumných infrastruktur se účastnil za MŠMT ministr Robert Plaga. V návaznosti na provedenou ekonomickou analýzu Rada pozitivně hodnotila návrh MŠMT na redukci a konsolidaci počtu projektů infrastruktur z 58 na 49 projektů. Radní souhlasili s navýšením výdajů na velké výzkumné infrastruktury o 170 mil. Kč ročně, tj. z 1,720 mld. Kč na 1,890 mld. Kč v daném roce. Celkový rozpočet výdajů resortu MŠMT na VaVaI na rok 2020 se přitom nemění, navýšení se uskuteční přesunem jiných výdajů na výzkum v rámci resortu. Členové Rady opakovaně vyslovili obavu, že projektové financování infrastruktur nemusí dávat dostatečnou záruku jejich dlouhodobé udržitelnosti a finanční efektivnosti vzhledem ke strategickému významu pro vývoj vědy a výzkumu - MŠMT proto ve spolupráci s Radou zahájilo přípravu nového modelu hodnocení směrem ke stabilnější formě financování. (Rada v této souvislosti připravuje nové podmínky pro financování infrastruktur.)

V dalších bodech jednání se Rada zabývala pravidelným tématem Implementace Metodiky 2017+, a nad rámec institucionální podpory i hodnocením nových programů podpory účelové. Rada rozhodla, že každý poskytovatel bude mít svého odborného garanta v podobě zpravodaje, který si vytvoří externí tým spolupracovníků a bude koordinovat hodnocení, analýzy a schvalování programů účelové podpory konkrétního poskytovatele. Řízením zpravodajů byl pověřen Karel Havlíček, místopředseda RVVI, který k tomu dodává: „Jedná se o zásadní krok k posuzování účelové podpory. Rada vlády bude sehrávat v hodnocení stávajících a schvalování nových programů účelové podpory jinou roli než doposud. Každý program, než bude odsouhlaseno jeho financování, projde důkladným odborným oponentním řízením a teprve poté bude rozhodnuto o poskytnutí zdrojů, jinou formou bude probíhat i jejich zpětné hodnocení programů. Do účelové podpory ročně alokujeme 18 miliard korun a Rada musí garantovat, že tyto výdaje odpovídají reálné potřebě a podporují kvalitní výzkum.“

Závěrem roku budou už tradičně udělena dvě významná ocenění v oblasti vědy a výzkumu. Kandidátem na Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2018 byl Radou navržen prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc., přední český a světově uznávaný rostlinný genetik. Národní cena vlády je udělována dle zákona č. 130/2002 Sb. jakožto ocenění mimořádných celoživotních výsledků. Nominaci musí projednat a schválit vláda.

Premiér Babiš se dále rozhodl udělit Cenu předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2018. Cena je udělována jednou ročně osobnosti, která významně propaguje nebo popularizuje výzkum, experimentální vývoj a inovace. Laureátem se stal prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. za obor biologických a zemědělských věd. Jaroslav Petr se věnuje popularizaci vědy systematicky od počátku 90. let. Začínal spoluprací s Českým rozhlasem a časopisem Věda a technika mládeži – později publikoval např. v Lidových novinách a magazínech Respekt, 21. století, Medical Tribune, Vesmír, Psychologie dnes. Je autorem populárně naučných publikací „Nemoc šílených krav“ (2001), „Klonování. Hrozba nebo naděje“ (2003) ad.  V současnosti dokončuje knihu s pracovním názvem „Desatero smyslů“ o smyslovém vnímání v živočišné říši.

Zdroj: vyzkum.cz