Rakousko se ujímá evropského předsednictví

Rakousko se 1. července ujalo předsednictví v Radě EU. Během nadcházejícího půlroku uspořádá na čtyřicet akcí týkajících se jeho priorit ve výzkumu a inovacích. Akce se budou týkat připravovaného rámcového programu Horizon Europe, Evropského výzkumného prostoru (ERA) a politiky související s obranným výzkumem, společnými podniky ve vysoce výkonném programování (JU HPC), Evropského cloudu pro otevřenou vědu (EOSC), Iniciativy evropských univerzitních sítí a dalších.

Nejdůležitější akce týkající se výzkumu a inovací:
10. července 2018, Evropský parlament - vystoupení ministra školství Fassmanna ve výboru ITRE
17. července 2018, Vídeň - neformální setkání ministrů odpovědných za výzkum – první politická výměna názorů na 9. RP
27.- 28. září 2018, Brusel - Rada COMPET (výzkum) - jednání o návrhu 9. RP
30. listopadu 2018, Brusel - Rada COMPET (výzkum) - jednání o návrhu 9. RP – podle výsledků patrně vznikne zpráva o částečném obecném přístupu nebo pokroku a budou přijaty závěry Rady Evropského výzkumného prostoru (ERA)
 

Rakouské priority ve výzkumu, inovacích, školství, průmyslu a energetice, v otázce patentové ochrany, vesmírného výzkumu a malých a středních podniků

Výzkum, inovace a poptávka

Je to právě výzkum a inovace, které pohánějí vývoj společnosti dopředu. Letošní druhé pololetí bude příležitostí pro nastavení kursu do budoucna. To znamená v první řadě jednání o příštím rámcovém programu – Horizon Europe bude pokračovat jak se zavedenými a fungujícími nástroji, ale poskytne i nové podněty, například silnější orientaci Evropské rady pro inovace na výzkumné mise. Rakousko zdůrazňuje, že chce usilovat o rychlé a efektivní vyjednávání o rámcovém programu. Bude také od Evropské rady požadovat závěry týkající se Evropského výzkumného prostoru (ERA), který by měl upřednostňovat hlavně činnosti slibující větší pokrok směrem k jednotnému trhu znalostí, to se týká do velké míry také Evropského cloudu pro otevřenou vědu (EOSC). Ve výzkumu a inovacích bude muset hrát větší roli poptávka. Například problémy jako klimatické změny a digitalizace patří k hlavním faktorům stimulujícím poptávku po výzkumu. Důležitým referenčním rámcem pro ni jsou Cíle trvale udržitelného rozvoje OSN. Rakousko přitom nahlíží na výzkum a inovace jako na obecně politickou oblast procházející napříč všemi odvětvovými politikami.

Průmysl

Rakouské předsednictví se zaměří na růst, zaměstnanost a inovace v EU. Zatímco nyní se hovoří o digitální transformaci, Rakousko zdůrazňuje, že se bude snažit o celkový přístup k evropské průmyslové politice, která spolu s energetickou a klimatickou politikou, v energetice chce podporovat nové technologie, ale také zohledňovat potřeby energeticky náročných odvětví.

Zvyšování konkurenceschopnosti průmyslu musí být společným cílem EU jako celku. Je třeba využít příležitostí spojených s digitalizací a posilovat pozici Evropy jako místa pro podnikání. Na základě toho, čeho dosáhly poslední dvě předsednické země Estonsko a Bulharsko, a na základě Průmyslové politické strategie představené Evropskou komisí se bude Rakousko snažit zlepšit mainstreaming a monitorování konkurenceschopnosti.

Cílená podpora inovací i v souvislosti s Průmyslem 4.0 a financováním výzkumu a technologických inovací bude další z priorit, jež mají přispět k posílení mezinárodní konkurenceschopnosti.

Malé a střední podniky

Malé a střední podniky (MSP) významně přispívají k vytváření pracovních míst, inovacím a růstu. Rakousko proto počítá se systematickým uplatňováním zásady “Think Small First” a bude se zasazovat o její uplatňování ve všech oblastech politiky, zvláště při vytváření nových pravidel, která mají pomoci novým startupům a MSP rozvíjet svůj potenciál a dále růst. Pokračování COSME jako součásti programu jednotného trhu má malým a středním podnikům pomoci získat přístup na jednotný trh, hlavním úkolem bude zaměřit se na specifické potřeby MSP.

Jednotný patentový soud

Práce na jednotných patentech je víceméně dokončena a zbývají úpravy právních textů.

Rakousko vždy podporovalo reformu patentového systému s cílem vytvořit jednotnou patentovou ochranu a Jednotný patentový soud. Během své předsednické role chce tuto práci dokončit a přijmout všechna opatření potřebná pro co nejhladší implementaci systému.

Vesmírný výzkum

Kosmické technologie a související údaje a služby jsou hlavním motorem růstu a inovací a kromě toho zajišťují Evropě bezpečnost a nezávislost. Rakousko proto bude usilovat o další budování infrastruktury a udržitelné, do budoucnosti orientované služby, zejména s ohledem na vesmírné programy Copernicus (pozorování Země) a Galileo/EGNOS (satelitní navigace). V souvislosti s klimatickými změnami a trvale udržitelným rozvojem, ale i migrace a bezpečnost, bude nutné přijít s dalšími službami a zajistit pro infrastrukturu i služby bezpečnost na odpovídající úrovni. Rakousko se v předsednické funkci bude snažit o rychlá jednání o evropských vesmírných programech a zaměří se i na podporu jejich spolupráce s dalšími programy a oblastmi evropské politiky.

Energetika a nové energetické technologie

Má-li se docílit udržitelného obchodu a průmyslu, je třeba mít férovou soutěž zohledňující otázky energetiky a klimatu. Průmysl se musí zaměřit na vývoj nových technologií a jejich uvedení na trh, bezpečné dodávky energie a nové způsoby jejího uchovávání a využití digitalizace a technologií inteligentních sítí pro transformaci energetiky.

Školství

Hlavním tématem příštího půlroku bude nástupnický program Erasmu+, který má stěžejní význam pro strategickou spolupráci ve vzdělávání a pro mobilitu studentů i vyučujících a společné projekty. Rakousko v této věci zahájí jednání s Evropskou radou a bude se snažit dosáhnout dohody o hlavních částech programu.

Zdroj: grant-garant