Rada vlády schválila Strategii rozvoje publicity a komunikace vědy

V pátek 24. června 2022 se ve Strakově akademii konalo zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), jíž předsedá ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová. K hlavním bodům jednání patřily návrhy na jmenování do předsednictva Technologické agentury ČR a do předsednictva a vědecké rady Grantové agentury ČR. Projednána byla Strategie rozvoje publicity a komunikace vědy, výzkumu a inovací.  

V prvém bodě jednání navrhla RVVI z výsledku tajné volby jmenovat prof. Ing. Petra Konvalinku, CSc., FEng, členem předsednictva a současně předsedou Technologické agentury ČR. Petr Konvalinka je navržen do funkce na druhé funkční období od 26. září 2022. Materiál byl schválen pro jednání vlády. 

Členové RVVI dále navrhli vládě jmenovat doc. PhDr. Martinu Hřebíčkovou, DSc., členkou předsednictva Grantové agentury ČR (GA ČR) a prof. Dr. Ing. Jana Černockého členem vědecké rady GA ČR.
V červnu 2022 končí také funkční období většině členů Bioetické komise, která je poradním orgánem RVVI. Tajnou volbou Rada navrhla své předsedkyni jmenovat 10 členů komise. 

Náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy Radka Wildová informovala RVVI o přípravách novely zákona o vysokých školách. Rada se bude aktivně podílet na implementaci novely společně s MŠMT. „Významnou část novely vysokoškolského zákona představuje reforma doktorského studia. Vládním cílem je zvýšení stipendia doktorandů, obdobně je třeba i nastavit opatření, jež povedou k vyšší úspěšnosti dokončení tohoto typu studijních programů,“ doplnila ministryně Langšádlová, která je spolugestorkou zákona. 

V dalším z hlavních bodů jednání schválili členové RVVI Strategii rozvoje publicity a komunikace vědy, výzkumu a inovací. Dokument zpracovala Sekce pro vědu, výzkum a inovace při Úřadu vlády ČR s cílem zejm. zmapovat publicitu a komunikaci v oblasti vědy a výzkumu, spojovat svět vědy se světem médií a obecně budovat důvěru ve vědu. 
„Chceme přiblížit veřejnosti agendu Rady, aktuální vědecké poznatky i jejich transfer do praxe, prezentovat českou vědu v zahraničí a zároveň motivovat studenty a mladé lidi ke kariéře ve vědě,“ doplnila k záměru strategie Helena Langšádlová.  Strategie rovněž představuje tradiční i inovativní off-line a on-line nástroje, skrze něž mají být dané cíle naplněny. Publikační a komunikační strategie bude veřejnosti prezentována na webu www.vyzkum.cz a na sociálních sítích RVVI.

Členové RVVI se dále v průběhu jednání mj. seznámili s materiálem Energetický výzkum v ČR a schválili návrhy stanoviska Rady k Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy – Doprava 2030 a ke Koncepci zdravotnického výzkumu do roku 2030.

Zdroj: RVVI