Rada vlády řešila Národní plán obnovy v oblasti vědy a výzkumu

V pátek 4. září proběhlo ve Strakově akademii pravidelné zasedání Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Hlavními tématy jednání byly Inovační strategie ČR 2019-2030, Podpora výzkumu, vývoje a inovací v rámci hospodářské strategie (Národní plán obnovy) a Návrh rozpočtu na VaVaI na roky 2021-2023. Předseda vlády dále informoval o záměru udělení Ceny předsedy Rady Václavu Cílkovi. Výběr kandidáta na Národní cenu Česká hlava byl přerušen v souvislosti s nutností zajistit mechanizmus hlasování vzdáleným přístupem.

Členové Rady přijali v úvodu informaci z jednání gestorů Inovační strategie České republiky 2019-2030, které opět bezprostředně zasedání Rady předcházelo.

„Jednotlivé projekty a iniciativy z akčního plánu Inovační strategie 2030 se navzdory covidové krizi daří průběžně naplňovat. Některé aktivity pandemická situace dokonce akcelerovala. Týká se to mimo jiné podpory inovací a začínajících podniků směřujících k rozvoji odolnosti či digitalizačních projektů,“ sdělila k výstupům schůzky gestorů náměstkyně MPO Silvana JirotkováÚspěšnou realizaci Inovační strategie dokládá také čerstvý posun České republiky mezi 25 inovačních lídrů světa v Globálním inovačním indexu (Global Innovation Index). Česká republika se umístila na 24. místě ze 131 zemí světa.

Návazně Rada projednala také první teze připravovaného Národního plánu obnovy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. V této souvislosti Rada zřídí dvě pracovní skupiny, jež budou pracovat na návrzích intervencí v oblasti průmyslového aplikovaného výzkumu a výzkumu v oblasti zdraví, zahrnujícího oblasti zdravotnictví, biomedicíny a veřejného zdraví vč. dopadů pandemie na společnost. Tento bod jednání byl přerušen do následujícího zasedání Rady 25. září letošního roku.

Po jednání s Ministerstvem financí a vicepremiérem Havlíčkem, a po meziresortním připomínkovém řízení, schválila Rada v dalším bodě pro jednání vlády Návrh výdajů na výzkum, vývoj a inovace s výhledy do roku 2023 v celkových objemech takto:

pro r. 2021 celkem 37,5 mld. Kč, 
pro r. 2022 celkem 38 mld. Kč, 
pro r. 2023 celkem 38,6 mld. Kč.

Premiér Andrej Babiš, který Radě předsedá, stvrdil na zasedání zájem vlády zachovat plánovanou finanční podporu vědy a výzkumu i v situaci deficitu státního rozpočtu v důsledku pandemie covid-19.

Členové Rady v návrhu rozpočtu zároveň přihlíželi k financím, které by měly do rozpočtu dále vstoupit z Národního fondu obnovy. Jedná se o prostředky z evropských fondů až do výše 5 miliard, jež by měly mít výrazný transformační charakter.

Rada dále projednala novelu zákona 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných zdrojů. Po náročných jednáních došlo ke konsensu, materiál byl schválen a bude postoupen vládě a následně do legislativního procesu.

V pravidelném bodě k Implementaci Metodiky 2017+ radní mj. zohlednili možné dopady výjimečné situace spjaté s covid-19 na průběh hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol. Tzv. on-site visits, návštěvy na místě, které měly probíhat během podzimu, mohou být realizovány videokonferenčně, což bude znamenat v mnoha případech důkladnější a náročnější diskuze. „Dále proběhla náročná diskuze o možnosti zveřejnění příkladů dobré praxe v hodnocení Modulu 1, tj. v hodnocení vybraných výsledků výzkumu odborníky. Bylo zřejmé, že chápání pojmu společenské relevance se liší nejenom mezi odbornými hodnotiteli ale také mezi členy Rady,“ sdělil první místopředseda Rady Petr Dvořák.

Členové Rady schválili text výzvy k podávání návrhů kandidátů na členky / členy vědecké rady Grantové agentury ČR. Jednání k bodu Návrh na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2020 bylo přerušeno – důvodem je potřeba vyřešit mechanizmus hlasování vzdáleným přístupem, což dosud není formálně možné a vzhledem k pandemické situaci bude velmi užitečné.

Premiér Andrej Babiš rozhodl o opětovném udělení Ceny předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace za prezentaci a popularizaci výzkumu. Prestižní ocenění získá v letošním roce známý geolog, klimatolog a spisovatel Václav Cílek.

Zdroj: vyzkum.cz