Projekt ENRIITC pomáhá partnerství mezi průmyslem a evropským výzkumem

Evropské výzkumné infrastruktury (tzv. Big Science) poskytují českým průmyslovým podnikům zajímavé příležitosti – mohou se stát jejich dodavatelem nebo výzkumným partnerem. Jelikož je obtížné sledovat aktivity výzkumných infrastruktur a navázat s nimi kontakt, bylo Technologické centrum AV ČR (TC) pověřeno MŠMT plnit funkci kontaktního bodu pro spolupráci s průmyslem a infrastrukturami ESO, ESS, ILL, FAIR a JINR. V této souvislosti je TC také asociovaným partnerem projektu ENRIITC. Jeho cílem je vybudovat celoevropskou síť kontaktních bodů pro spolupráci s průmyslem (tzv. ILO-Industry Liaison Office) a umožnit podnikatelům stát se plnohodnotnými partnery výzkumných infrastruktur, ať už jako uživatelé nebo dodavatelé.

Projekt ENRIITC, financovaný z Rámcového programu Horizont 2020, podporuje vytváření strategických přeshraničních partnerství mezi průmyslem a výzkumnými infrastrukturami 

  •  formou sdílení vzájemných dobrých praxí,
  •  mapováním potenciálu spolupráce mezi výzkumnými infrastrukturami a průmyslem,
  •  zdokonalováním osvědčených postupů na podporu této spolupráce a
  •  zvyšováním povědomí mezi průmyslovými odvětvími o možnostech spolupráce s výzkumnými infrastrukturami.

Projekt ENRIITC tak posiluje vztahy s evropskými výzkumnými infrastukturami, z čehož mohou těžit i zástupci českého průmyslu.

Zdroj: TC AV ČR