Program Prostředí pro život: Oznámení termínu vyhlášení 2. veřejné soutěže a předběžných parametrů

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o přípravě 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 3, jejíž vyhlášení se plánuje dne 20. listopadu 2019.

Program Prostředí pro život je zaměřen zejména na nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizování a rozšíření znalostní základny, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů, minimalizací negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu. Tímto přispeje ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním kontextu.

Návrhy projektů bude možné podat pouze do podprogramu 3 (Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy). Bude se jednat o dlouhodobé projekty aplikovaného výzkumu, které budou podporovat systémová a komplexní environmentální řešení ve vybraných tématech.

Tabulka s předběžnými parametry 2. veřejné soutěže Prostředí pro život, podprogram 3 k nahlédnutí ZDE.

TA ČR společně s Ministerstvem žiotního prostředí ČR (MŽP) připravuje seminář před vyhlášením soutěže, který bude zaměřen na seznámení potenciálních uchazečů s předpokládanými parametry soutěže, formálními požadavky na projekty s upřesněním jednotlivých témat výzkumu včetně jejich hlavních a dílčích cílů.

Seminář k 2. veřejné soutěži Programu Prostředí pro život - podprogram 3 se uskuteční dne 17. října 2019 v sídle TA ČR (Evropská 1692/37 - Praha 6, zasedací místnost č. 043) od 10:00 do 12:00 hodin. Na semináři bude probíhat otevřená diskuze k prezentovaným parametrům soutěže a k popisu témat výzkumu.

Po vyhlášení 2. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život, podprogram 3 bude TA ČR pořádat informační seminář. Termín a místo konání budou zveřejněny na webových stránkách TA ČR.

V této veřejné soutěži se budou uchazeči hlásit k jednomu ze 7 výzkumných témat a dle nich budou svůj návrh projektu specifikovat. Jako aplikační garant návrhu projektu bude vždy pouze Ministerstvo životního prostředí.

Více informací k 2. veřejné soutěži Programu Prostředí pro život, podprogram 3 společně se všemi podmínkami pro podání návrhů projektů bude uvedeno v Zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

TA ČR dále upozorňuje uchazeče o podporu v Programu Prostředí pro život, že nepřijme do veřejné soutěže takové návrhy projektů, jejichž uchazeči nebudou mít zveřejněnou účetní závěrku dle zákona č. 563/1991 Sb. nebo budou splňovat definici podniku v obtížích (dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014). Podrobnější informace budou uvedeny rovněž v Zadávací dokumentaci.

Zdroj: TA ČR