Plná aula

Pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR uskutečnila Regionální hospodářská komora Brno a Unie malých a středních podniků ČR 18.6.2015 v novobarokní aule rektorátu VUT v Brně konferenci „Evropské fondy 2014–2020: Přijďte si pro peníze aneb Čerpejte až do úplného vyčerpání!". Akce se zúčastnilo 130 účastníků z řad podnikatelů.

Úvodní slovo pronesl předseda představenstva RHK Brno Miloš Škrdlík společně s předsedou Unie MSP ČR Davidem Šeichem a předsedou KHK JM Michalem Šteflem.

V dopoledním bloku pohovořil o možnostech zapojení podnikatelů v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) a nových pravidlech pro čerpání z evropských fondů zástupce MMR ČR Robert Veselý. Tomáš Novotný, náměstek ministra MPO ČR, ve své hodinové prezentaci představil nové výzvy k operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OP PIK). „Pro rozvoj malých a středních podniků je připraveno v programu 25 mld. Kč. Samotné projektové záměry už MPO přijímá, lhůta prvního kola výzev je 06-08/2015". RHK Brno požádala, aby byl program klastrů rozšířen i o výzvy pro nově zakládané klastry, což bylo panem náměstkem přislíbeno. Za MŠMT ČR vystoupila Inka Vaverková se svým příspěvkem na téma Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. „Program OP VVV zahrnuje i spolupráci firem a výzkumných institucí. Nebude už podporované budování nových výzkumných center, ale pouze upgrade těch stávajících." Mimo to program umožňuje stáže studentů ve firmách a navíc podporuje i mobilitu výzkumných pracovníků.

Zástupkyně České Spořitelny, a.s., Iva Dlouhá, nastínila podnikatelům možnosti předfinancování a spolufinancování projektů s dotacemi EU.
Dopolední blok přednášek zakončily zástupkyně společnosti Eurovision, a.s., Jarmila Kubešová a Zuzana Havlištová, se svou přínosnou případovou studií úspěšného firemního projektu.

Po obědové přestávce vystoupila zástupkyně MŽP ČR, Barbora Holková, k operačnímu programu Životní prostředí. Představila i návaznost programu OŽP a programu integrovaných teritoriální investic (ITI).
Petr Chládek, manažer Regionální inovační strategie JMK, následně pohovořil o možnostech financování inovací v Jihomoravském kraji.
O zkušenostech a doporučeních z dobré praxe čerpání dotací se podělil zástupce Erste Grantika Advisory, a.s., Richard Lev.

Na závěr konference vystoupila Iveta Horníčková o podpoře malých a středních podniků ze strany České exportní banky, a.s.

Celou konferencí provázel účastníky i přednášející hosty ředitel RHK Brno Čeněk Absolon.

Zvláštní poděkování RHK Brno patří strategickému partneru konference Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a dalším partnerům: Česká spořitelna, a. s., Eurovision, a. s., Erste Grantika Advisory, a. s., Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s., Česká exportní banka, a. s., Enterprise Europe Network, Krajská hospodářská komora JM, OHL ŽS, a. s.

Děkujeme také VUT v Brně za poskytnutí důstojných prostor pro konání konference.

Prezentace ke stažení: