OP VVV dá na rozvoj inovačního prostředí v českých krajích 550 milionů korun

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání výzvu Smart Akcelerátor II, která podpoří rozvoj inovačního prostředí v českých krajích. Jedná se o pokračování úspěšné výzvy Smart Akcelerátor. Pro žadatele je tentokrát připraveno 550 milionů korun.

Význam výzvy Smart Akcelerátor ukázal únorový kulatý stůl, kterého se zúčastnili zástupci MŠMT, krajů, regionálních inovačních center, Úřadu vlády, Ministerstva pro místní rozvoj a dalších relevantních institucí. Pozitivně dopadlo i evaluační šetření, které přineslo nejen cennou zpětnou vazbu z politické úrovně řízení a od samotných realizátorů projektů v jednotlivých krajích, ale také příklady konkrétních úspěchů a dobré praxe.

„Mezi úspěchy výzvy Smart Akcelerátor patří nárůst prostředků na podporu inovací, a to včetně vlastních prostředků kraje. Podařilo se vzbudit zájem politické reprezentace o podporu regionálního rozvoje prostřednictvím podpory výzkumu, vývoje a inovací. Obzvláště úspěšné jsou pak krajské Smart Akcelerátory v roli síťování aktérů místního prostředí a v podpoře vzniku společných projektů spolupráce,“ vyjmenovává Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů MŠMT, a dodává: „Na tuto kladně hodnocenou výzvu nyní navazuje Smart Akcelerátor II. Jednotlivé kraje České republiky se tak s podporou evropských fondů mohou v souladu s Národní RIS3 strategií i jejími krajskými přílohami znovu zaměřit na rozvoj inovačního prostředí.“

Na úrovni jednotlivých krajů bude z výzvy Smart Akcelerátor II podpořeno budování a rozvoj kapacit, organizačních struktur a know-how tak, aby pak tyto kapacity pozitivně působily na růst inovačního prostředí v daném kraji. Výzva opět cílí na kvalitní řízení tzv. procesu podnikatelského objevování nových příležitostí (entrepreneurial discovery process) na úrovni regionů, který zahrnuje soukromý sektor, výzkumné a vzdělávací instituce, veřejný sektor a další klíčové místní aktéry.

Kraje budou ve svých projektech rozvíjet a navazovat na činnosti podporované z předcházející výzvy. Přihlásit se mohou i kraje, které v předchozí výzvě nerealizovaly žádný projekt. Jednou z nejdůležitějších aktivit je podpora základního týmu s cílem zajistit kapacity a klíčové kompetence ke koordinaci a implementaci agendy RIS3. Projekty musí také mapovat a vyhodnocovat změny a vývoj inovačního prostředí v kraji, zjišťovat jeho potřeby a potenciál. Nesmí zapomenout ani na vzdělávání a rozvoj kompetencí členů realizačního týmu a odborníků z veřejné správy i organizací zapojených do krajského partnerství pro řízení Národní a krajské RIS3 strategie.

Dále se pak kraje prostřednictvím volitelných aktivit mohou zaměřit například na podporu přípravy strategických projektových záměrů, strategických intervencí v kraji nebo posílení komunikace a marketingu inovačního systému kraje. Další volitelnou aktivitou je twinning, který cílí na spolupráci se zkušeným zahraničním subjektem ze zemí evropského výzkumného prostoru. V neposlední řadě si kraje mohou pilotně ověřit funkčnost podpůrného nástroje, rolí jednotlivých zapojených subjektů a zájmu cílové skupiny o daný nástroj.

Žádosti o podporu z výzvy Smart Akcelerátor II, ve které je připraveno 550 milionů korun, budou přijímány od 17. srpna 2018 do 31. října 2019. Více informací naleznete na internetových stránkách OP VVV.

Zdroj: MŠMT