Nový fond poprvé podpořil mladé vědce

Podpora mladých vědců je hlavním cílem nového Nadačního fondu Univerzity Palackého v Olomouci. V první výzvě rozdělil mezi jedenáct mladých badatelů a badatelek osmisettisícový příspěvek z České spořitelny.

„Nadační fond Univerzity Palackého byl zřízen, aby podpořil mezinárodní rozměr výzkumu a uměleckých projektů studentů naší univerzity. Rád bych poděkoval České spořitelně za tuto velkorysou finanční podporu. Dokazuje tak, že není pouze bankou, ale rovněž institucí, která klade důraz na filantropii a společenskou odpovědnost podnikání,“ uvedl za správní radu Nadačního fondu UP její předseda Jaroslav Miller.

Nadační fond Univerzity Palackého chce úspěšným žadatelům vytvořit maximálně komfortní podmínky pro realizaci vlastních projektů, vyžaduje totiž minimální administrativní výstupy, včetně těch týkajících se vyúčtování příspěvku. Kromě důvěry studentům je důraz kladen také na jejich osobní a profesní rozvoj.

„Chceme, aby mladí badatelé využili příspěvek i jako příležitost rozvíjet kompetence potřebné pro úspěšné zvládnutí cílů, které si stanovili. Klademe důraz na samostatné vedení výzkumu či uměleckého záměru, práci v mezinárodním týmu a prezentační dovednosti. To považujeme za důležitou výbavu perspektivních vědců a umělců,“ doplnila Dita Palaščáková, koordinátorka Nadačního fondu UP.

Do první výzvy se přihlásilo celkem 43 studentů magisterských a doktorských programů UP. Kromě originality záměru patří mezi klíčová kritéria hodnocení žádostí oborový a společenský přínos i mezinárodní rozměr. Pomocným kritériem pro hodnocení žádostí může také být sociální nebo zdravotní znevýhodnění uchazeče. Student může na projekt získat maximálně částku 200 tisíc korun. Podpořené projekty svým zaměřením pokrývají širokou škálu vědecko-výzkumných témat od základního výzkumu struktury protonu ve švýcarském CERNu přes problematiku vývoje nových léčiv až po tvorbu česko-čínského technického slovníku nebo prezentaci dosud neprobádané sbírky prvotisků olomoucké kapituly.

„V České spořitelně si velice vážíme toho, že díky partnerství s Nadačním fondem Univerzity Palackého můžeme podpořit nové vědecké a umělecké záměry a pomoci tak rozvoji české společnosti. V naší strategii společenské odpovědnosti klademe již dlouhá léta důraz na podporu vzdělávání, a to nejen formou finančních příspěvků, ale také formou aktivní spolupráce se studenty a akademickými pracovníky,“ uvedla Klára Vyhnánková z České spořitelny, koordinátorka pro spolupráci s vysokými školami.

Nadační fond UP, v akademickém prostředí unikátní organizace, bude v pravidelných intervalech vypisovat výzvy k rozdělování prostředků získaných od dárců a partnerů z řad firem či jednotlivců, kteří společně s fondem a UP sdílí vize a cíle týkající se rozvoje mladých talentovaných lidí a celé společnosti. Spolupráce, která v českých podmínkách svůj konkrétní obsah a podobu teprve hledá, může být přínosem pro celou společnost.

Zdroj: Olomouc