Nová strategie EK pro mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu a inovací

EK představila novou strategii pro mezinárodní spolupráci "The Global Approach to Research and Innovation - Europe’s strategy for international cooperation in a changing world". 

Strategie potvrzuje závazek EU k zachování otevřenosti v mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu a inovací. Nový rámcový program Horizon Europe i nadále zůstává otevřen pro spolupráci s třetími zeměmi, kdy nyní nabízí možnost přidružit k programu i neevropské země, které sdílejí evropské hodnoty a mají silný vědecký profil. Unie bude zároveň usilovat se svými mezinárodními partnery o společnou implementaci otázek jako je akademická svoboda, vědecká etika a integrita, gender či otevřená věda.

Vedle otevřenosti ale iniciativa klade nově i silnější důraz na vyváženou spolupráci, aby bylo možné lépe chránit zájmy, hodnoty a odborné znalosti EU a posílit její odolnost. EU by měla asertivněji podporovat rovné podmínky a reciprocitu, lépe chránit využívání práv duševního vlastnictví a podporovat takové formy inovací, které nejsou narušeny nepřiměřenými pravidly nebo dotacemi. Sdělení v tomto kontextu zmiňuje i relativně kontraverzní čl. 22 odst. 5 programu Horizon Europe, který umožňuje prostřednictvím pracovního programu omezit účast entit z třetích zemí v zájmu potřeby chránit strategická aktiva EU, její zájmy, autonomii nebo bezpečnost.

V dalších částech se dokument věnuje mezinárodní spolupráci v oblasti klimatu a životního prostředí, digitální transformace či globálního zdraví. Součástí je výčet třetích zemí podle geografických oblastí, resp. ekonomického charakteru s přehledem iniciativ a témat, na které se spolupráce s těmito zeměmi soustředí.

EK bude sledovat provádění opatření uvedených v tomto Sdělení a vyhodnotí kritéria jako je objem mobilizovaných mezinárodních investic do výzkumu a vývoje v mnohostranné spolupráci, počet mezinárodních vědeckých publikací a pokrok ve vzájemné reciprocitě v přístupu k veřejně financovaným programům výzkumu. První přezkum pokroku se uskuteční na mezinárodní konferenci, která se bude konat v roce 2022. 

Zdroj: horizontevropa.cz