Náležitosti žádosti o poskytnutí účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) rozhoduje o poskytnutí účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum (dále též pouze „podpora“) na základě písemné žádosti uchazeče. V zájmu zajištění relevantních podkladů pro rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí podpory ministerstvo stanoví nezbytné náležitosti žádosti o poskytnutí podpory podle článku 3 písm. d) Pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací schválených usnesením vlády České republiky ze dne 17. srpna 2009 č. 1021 (dále jen „pravidla“).

Náležitosti žádosti

1. Název uchazeče

2. Jméno a funkce osoby oprávněné jednat jménem uchazeče

3. Dotační titul (tj. účelová podpora specifického vysokoškolského výzkumu na r. 2017)

4. Prohlášení o účelu užití podpory podle článku 3 písm. c) pravidel, tj. závazek, že

a)  prostředky podpory použije uchazeč výhradně na

i. úhradu způsobilých nákladů studentských projektů vybraných uchazečem ve studentské grantové soutěži,

ii. úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentských vědeckých konferencí, nejvýše však do výše 10 % poskytnuté podpory, nebo

iii.  úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentské grantové soutěže, a to včetně nákladů na hodnocení a kontrolu studentských projektů a zhodnocení dosažených výsledků, nejvýše však do výše 2,5 % poskytnuté podpory,

b) zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o podporovaných studentských projektech a údaje o užití podpory podle bodu ii. a iii., a to do 15. února 2018.

5. Odkaz na internetovou adresu, na níž uchazeč zveřejnil Zásady studentské grantové soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu platné pro r. 2017.

6. Čestné prohlášení

Ministerstvo si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené v žádosti a čestném prohlášení nebo si vyžádat doplňující informace nezbytné pro rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí podpory. V případě splnění podmínek bude podpora poskytnuta mimo režim veřejné podpory, tj. výhradně na nehospodářské činnosti.

Termín a způsob doručení žádosti ministerstvu

Žádost o poskytnutí podpory doručí uchazeč ministerstvu nejpozději 30. listopadu 2016. Žádost adresujte odboru podpory vysokých škol a výzkumu a zasílejte prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky ministerstva: vidaawt). Žádost není potřeba zasílat vytištěnou prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

Náležitosti_žádosti_SVV2017.pdf (69,19 kB)
Čestné prohlášení.docx (23,95 kB)

Zdroj: MŠMT