MŠMT podpoří strategickou inteligenci pro výzkum a inovace

Minulý týden schválil kabinet k realizaci návrh projektu sdílených činností s názvem „Strategická inteligence pro výzkum a inovace (STRATIN+)“, který předložilo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. V letech 2021–2024 tak podpoří MŠMT projekt částkou více než 92 milionů korun, přičemž zcela zásadní měrou napomůže k přípravě, tvorbě, implementaci a vyhodnocování výzkumné a inovační politiky ČR, založené na analytických podkladech k přijímání informovaných politických rozhodnutí vládou ČR, i jednotlivými vládními, výzkumnými a inovačními stakeholdery.

V rámci projektu sdílených činností STRATIN+ spojí své expertízy Technologické centrum AV ČR, v roli hlavního koordinátora projektu, s Národním vzdělávacím fondem, Národním kontaktním centrem – gender a věda při Sociologickém ústavu AV ČR, v. v. i. a Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i., zabezpečujícím činnost centra EURAXESS Czech Republic. Ve vzájemné spolupráci budou pak účastnici projektu na poptávku výzkumných a inovačních stakeholderů z řad ústředních orgánů veřejné správy a reprezentací výzkumných organizací ČR připravovat analytické studie využívané pro rozvoj na faktech založené (evidence-based) politiky výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Tyto budou přitom pokrývat rovinu národní, tzn., úroveň vládní politiky, tak i rovinu institucionální, tzn., úroveň výzkumných institucí, resp. jejich uskupení. 

Projekt sdílených činností STRATIN+ podstatným způsobem přispěje k provázání existujících výzkumně-analytických kapacit a jejich nasměrování na současné a budoucí potřeby strategického rozhodování ve výzkumné a inovační politice v ČR za systematického využívání odborných analyticko-strategických podkladů veřejnou správou a výzkumnými organizacemi ČR. Předmětem projektu bude systematická analýza a evaluace dopadů politiky výzkumu, vývoje a inovací na ekonomickou konkurenceschopnost ČR, identifikace a vyhodnocování nových technologických trendů a příležitostí (technology foresight) či posuzování dopadů nových technologií na společnost (technology assessment).

Projekt STRATIN+ bude realizován do konce roku 2024, přičemž celkové náklady na jeho implementaci dosáhnou výše 92 225 685 Kč. Podpora na řešení projektu sdílených činností bude poskytovaná ze strany MŠMT, jako ústředního orgánu státní správy ČR s gescí za výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce ČR v daných oblastech, za využití výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a inovace. Zástupce MŠMT bude rovněž předsedat řídicímu výboru projektu STRATIN+, který se bude za přispění klíčových stakeholderů výzkumu a inovací v ČR podílet na strategické orientaci aktivit projektu.

Zdroj: MŠMT