Kulatý stůl k přípravě 9. rámcového programu EU pro výzkum, vývoj a inovace „Horizon Europe“

Dne 4. září 2018 proběhl pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Technologického centra AV ČR kulatý stůl k přípravě 9. rámcového programu EU pro výzkum, vývoj a inovace „Horizon Europe“ (2021-2027) za účasti zástupců zainteresovaných stakeholderů z ČR.

Dne 7. června 2018 byl Evropskou komisí zveřejněn první oficiální návrh 9. rámcového programu EU pro výzkum, vývoj a inovace „Horizon Europe“, jenž bude v období víceletého finančního rámce EU v období let 2021 až 2027 představovat stěžejní nástroj podpory výzkumu, vývoje a inovací v EU a významnou měrou přispívat k dalšímu prohlubování spolupráce členských států EU v Evropském výzkumném prostoru.

Prostřednictvím rámcového programu „Horizon Europe“ budou v letech 2021 až 2027 v EU výzkum, vývoj a inovace podpořeny souhrnnou částkou 97,6 mld. EUR a dalšími 2,4 mld. EUR určenými pro program EURATOM pro výzkum a odbornou přípravu v období let 2021 až 2025.

V tomto kontextu MŠMT ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR zorganizovalo kulatý stůl k přípravě 9. rámcového programu EU pro výzkum, vývoj a inovace „Horizon Europe“, jehož cílem bylo představit dílčí pilíře a cíle budoucího rámcového programu, výstupy z dotazníkového šetření, jakož i facilitovat veřejnou debatu se zástupci zúčastněných stran o návrhu rámcového programu.

Během kulatého stolu byly prezentovány jednotlivé části návrhu rámcového programu „Horizon Europe“, jeho podoba, cíle a novinky ve srovnání se současným rámcovým programem pro výzkum a inovace Horizontem 2020. Národní kontaktní pracovníci z Technologického centra AV ČR detailně představili jednotlivé pilíře rámcového programu „Horizon Europe“, prostor byl věnován i průřezovým otázkám, jako je genderová dimenze nebo otevřený přístup k vědě a právním či finančním aspektům rámcového programu „Horizon Europe“.

Celkově akce přispěla k bližšímu seznámení  s nadcházejícím rámcovým programem „Horizon Europe“ i k cenné výměně názorů a zkušeností mezi participujícími členy. Všichni účastníci vyjádřili odhodlání a ochotu podílet se na snaze o zvýšení úspěšnosti českých žadatelů a lépe prosazovat zájmy ČR v oblasti vědy a výzkumu.

Program kulatého stolu společně se všemi prezentacemi naleznete zde.

Zdroj: MŠMT