VIII. Výzva programu Technologie

Výzva start

Podrobnosti

 • Národní
 • 28 ledna, 2019
 • All Day

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

VIII. Výzva programu Technologie

Národní

All Day
28 ledna, 2019

000000

Hlavním cílem VIII. Výzvy programu Technologie je podporovat zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů malých podniků, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.

Příjem Žádostí o podporu probíhá od 28. 1. 2019 (10:00 hod.) do 28. 5. 2019 (10:00 hod.).

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • podnikající fyzická nebo právnická osoba, která splňuje definici malého podniku podle definice v Příloze I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, zapsaná v Registru živnostenského podnikání

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • míra podpory: max. 45 % způsobilých výdajů
 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 450 tis. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • podnikatelské záměry malých podniků, které vznikly v období od 1. 1. 2014 (včetně) do 31. 12. 2017 (včetně) a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci)
 • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na stroje a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení
 • každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt (tzn. jednu aktivní žádost o podporu, ve které vystupuje jako příjemce)

Systém sběru žádostí:

 • průběžný

Zdroj: API