Ukončení přijímání žádostí III. Výzvy programu Nemovitosti

Výzva konec

Podrobnosti

 • Národní
 • 22 května, 2019
 • Středa, 12AM to 10AM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení přijímání žádostí III. Výzvy programu Nemovitosti

Národní

Středa, 12AM to 10AM
22 května, 2019

000000

Jste malým a středním podnikem a rozhodli jste se modernizovat Vaši podnikatelskou nemovitost? Máte v plánu rekonstruovat zastaralou infrastrukturu či přeměnit brownfield na moderní podnikatelský objekt? Právě pro Vás je určen program Nemovitosti.

Příjem Žádostí o podporu probíhá od 22. 10. 2018 (10:00) do 22. 5. 2019 (10:00).


Upozornění pro žadatele

Z důvodu potřeby Řídicího orgánu sledovat a vyhodnocovat na úrovni programu Nemovitosti plnění očekávaných přínosů projektů, které příjemci dotace deklarují v rámci předkládaných žádostí o podporu, dochází s platností od 1. 1. 2019 k rozšíření požadovaných informací, které příjemci dotace budou vykazovat v rámci Zpráv o udržitelnosti (ZoU). Jedná se zejména o následující informace vázané k zrealizovanému projektu:

 1. zvýšení/změna objemu výroby,
 2. zvýšení podílu exportu na výkonech,
 3. zvýšení/změna počtu pracovních míst v důsledku projektu,
 4. zvýšení/zlepšení efektivnosti výroby.

Výše zmíněné informace, ať již pozitivní, nebo negativní (obsah informace nebude mít dopad na realizovanou akci), uvádějte, prosím, do textové části zprávy. Zároveň svá tvrzení podložte relevantními podklady, případně na ně odkažte, pokud tyto jsou umístěny např. na veřejně dostupných rejstřících.


Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky; cílová skupina je definována v textu Výzvy

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace 1 mil. – 30 mil. Kč
 • max. výše podpory: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • projekt rekonstrukce objektu

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek, zejména úprava pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov
 • další náklady související se stavbou, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu)

Specifika a omezení:

 • skutečné místo dopadu realizovaného projektu musí být území ČR mimo hlavního města Prahy
 • místo realizace projektu může být pouze jedno na jeden projekt
 • každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt

Systém sběru žádostí:

 • průběžný

Zdroj: API