Předběžná tržní konzultace k projektu: TITXMZP808 „Metodika identifikace, výběru a hodnocení rizik pro stanovení mezních hodnot poškození ekosystému...“

Ostatní

Podrobnosti

 • Technologická agentura TA ČR
 • 11 prosince, 2019
 • Středa, 10AM to 2PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Předběžná tržní konzultace k projektu: TITXMZP808 „Metodika identifikace, výběru a hodnocení rizik pro stanovení mezních hodnot poškození ekosystému...“

Technologická agentura TA ČR, Evropská 1692/37, 160 00, Praha 6

Středa, 10AM to 2PM
11 prosince, 2019

000000

Dne 11. prosince 2019 od 10:00 hodin se v sídle Technologické agentury ČR, uskuteční setkání s dodavateli a zástupci resortu MŽP k projektu TITXMZP808 s názvem „Metodika identifikace, výběru a hodnocení rizik pro stanovení mezních hodnot poškození ekosystému a biodiverzity pro vyhlášení krizového stavu; vymezení přírodních a přírodě blízkých lokalit ohrožených suchem“. Setkání je určeno především dodavatelům – možným řešitelům tohoto projektu. Projekt se bude řešit v Programu BETA2, a to formou dodávky služby aplikovaného výzkumu, či inovace. Lze ho hradit 100 % podpory uznatelných nákladů projektu.

Cílem projektu (prostřednictvím jeho výstupů) je:

 • Identifikace hrozeb, jejich dopadů a rizik spojených s ohrožením ekosystémů, jejich biodiverzity a funkčnost ekosystémových služeb.
 • Vytvoření komplexní metodiky hodnocení rizik včetně identifikace možných socioekonomických tlaků a jejich vlivu na biologickou rozmanitost
  a funkčnost ekosystému.
 • Návrh opatření vedoucích ke zmírnění těchto dopadů a k zajištění udržitelného managementu a využívání ekosystémů, stanovený na základě vhodných indikátorů a metodiky jejich hodnocení.

Výsledné specializované metodiky budou obsahovat:

 • postup pro identifikaci rizik plynoucích z neantropogenních činitelů a jejich dopadů, např. rizik a dopadů způsobených změnami přírodních abiotických podmínek, včetně rizik spojených se suchem a povodněmi;
 • klasifikaci jednotlivých stavů ohrožení a jejich stupňů, včetně stanovení postupů pro odhad a predikci délky aktivace rizika a potenciálu návratu do původního stavu, se zahrnutím procesu aktualizace těchto odhadů na základě nových informací, a také za využití výstupů z klimatologických modelů;
 • návrh administrativních a ekonomických nástrojů a nástrojů umožňujících vymahatelnost přijímaných opatření (např. úprav a doplnění plánů péče a prevence, krizových plánů, plánů managementu cenných ekosystémů a ekosystémových služeb, zásad krajinného plánování atp.).

Podle zákona o zadávání veřejných zakázek je TA ČR, coby zadavatel, oprávněna vést tržní konzultace s odborníky či dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích, což činí touto formou.

Předmětem konzultace je: 

 • diskuse nad vhodným nastavením projektu,
 • hledání možných limitů řešení,
 • ověření realizovatelnosti (výše způsobilých nákladů),
 • zamezení rizika možné diskriminace či nerovnosti pro zadávací řízení.

Tyto parametry mohou přítomní účastníci konzultace aktivními dotazy a diskusí ovlivnit na místě.

Vstup je bezplatný po REGISTRACI ZDE.

Zdroj: TA ČR