Předběžná tržní konzultace k projektu: TITXCSU920 „Metodika vyčíslení hodnoty nebytových budov v sektoru vládních institucí“

Ostatní

Podrobnosti

  • Technologická agentura TA ČR
  • 10 září, 2019
  • Úterý, 10AM to 1PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Předběžná tržní konzultace k projektu: TITXCSU920 „Metodika vyčíslení hodnoty nebytových budov v sektoru vládních institucí“

Technologická agentura TA ČR, Evropská 1692/37, 160 00, Praha 6

Úterý, 10AM to 1PM
10 září, 2019

000000

Dne 10. září 2019 se od 10:00 hodin v sídle Technologické agentury ČR (TA ČR), (Evropská 1692/37, Praha 6), místnost 043, uskuteční setkání s dodavateli a zástupci resortu ČSÚ k projektu TITXCSU920 s názvem „Metodika vyčíslení hodnoty nebytových budov v sektoru vládních institucí“. Setkání je určeno především dodavatelům – možným řešitelům tohoto projektu. Projekt se bude řešit v programu BETA2, a to formou dodávky služby aplikovaného výzkumu či inovace. Lze hradit 100 % podpory uznatelných nákladů projektu.

Cílem projektu (prostřednictvím jeho výstupů) je: Vývoj metody pro kvalifikované ocenění hodnoty nebytových budov v sektoru vládních institucí s ohledem na NACE, druh, stáří a stav budovy. Součástí nové metody by měl být i příklad aplikace vyčíslení stavů nebytových budov v reprodukčních cenách v členění podle stáří, NACE a způsobu využití budovy ve vybraném roce. Podkladem pro toto vyčíslení budou údaje získané při mimořádném šetření, které proběhlo ve 2. – 3. čtvrtletí roku 2018. Sebraná data obsahují u každé budovy informaci o způsobu využití budovy, její velikosti (obestavěný prostor, počet nadzemních a podzemních podlaží, velikost podlahové plochy), stáří, konstrukčního materiálu nosných zdí. Dále je k dispozici i subjektivní hodnocení současného stavu budovy. Šetření poskytlo rovněž informaci o ceně budovy, čisté i hrubé, v ocenění, jaké bude mít oslovená jednotka k dispozici (účetní cena, historická cena atp.).

Podle zákona o zadávání veřejných zakázek je TA ČR, coby zadavatel, oprávněna vést tržní konzultace s odborníky či dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích, což činí touto formou.

Předmětem konzultace je:

  • diskuse nad vhodným nastavením projektu,
  • hledání možných limitů řešení,
  • ověření realizovatelnosti (výše způsobilých nákladů),
  • zamezení rizika možné diskriminace či nerovnosti pro zadávací řízení.

Tyto parametry mohou přítomní účastníci konzultace aktivními dotazy a diskusí ovlivnit na místě.

Vstup je bezplatný po registraci zde.

Zdroj: TA ČR