Konec příjmu žádostí IV. Výzvy v programu Nízkouhlíkové technologie - Akumulace energie

Výzva konec

Podrobnosti

 • Národní
 • 31 května, 2019
 • Pátek, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Konec příjmu žádostí IV. Výzvy v programu Nízkouhlíkové technologie - Akumulace energie

Národní

Pátek, 12AM to 11PM
31 května, 2019

000000

Cílem programu Nízkouhlíkové technologie – aktivita b)  Akumulace energie je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti nakládání s energií. Dalším cílem je zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují.

Výstupem projektů bude vyšší využití potenciálu pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií, čímž se zvyšuje nejenom konkurenceschopnosti ale i celkový inovační potenciál ČR.

Žádosti o podporu jsou přijímány od 3. 12. 2018 (8:00 hod.) do 31. 5. 2019 (24:00).

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé, střední, velké podniky; žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem
 • demonstrativní výčet typů podporovaných právních forem je stanoven v textu Výzvy

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

Míra podpory:

 • je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 80 % ZV
 • je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 70 % ZV
 • je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 60 % ZV

Výše dotace:

 • minimální výše dotace 50 tis. Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • v rámci výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 10 žádostí o podporu
 • při hodnocení míry inovativnosti, respektive způsobilosti projektu do tohoto specifického cíle, bude aplikováno hodnocení Technology Readiness Level (TRL, Úroveň připravenosti technologie); podpořeny budou projekty níže uvedených úrovní:

– TRL 5 – technologie ověřena v relevantním prostředí (průmyslově významné prostředí v případě klíčových technologií)

– TRL 6 – technologie demonstrována v daném prostředí (průmyslově významné prostředí v případě klíčových technologií)

– TRL 7 – demonstrace systémového prototypu v provozním prostředí

– TRL 8 – systém kompletní a kvalifikovaný

– TRL 9 – existující systém byl ověřen v provozním prostředí

 • nebude podporován nákup olověných akumulátorů
 • podpořené projekty budou mít povinnost realizovat diseminační aktivity
 • podpora je poskytována v režimu de minimis podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013

Systém sběru žádostí:

 • průběžný

Zdroj: API