IX. Výzva programu Technologie

Výzva start

Podrobnosti

 • Národní
 • 11 března, 2019
 • All Day

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

IX. Výzva programu Technologie

Národní

All Day
11 března, 2019

000000

IX. Výzva programu Technologie

Národní

All Day
11 března, 2019

PRINT

Cílem IX. Výzvy programu Technologie je podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace a přispívat tak k rozvoji regionů.

Příjem Žádostí o podporu probíhá od 11. 3. 2019 (10:00:00 hod.) do 13. 6. 2019 (10:00:00 hod.).

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • podnikající fyzická a právnická osoba, která je malým a středním podnikem a splňuje tak definici malého či středního podniku vymezenou v Příloze I. Nařízení Komise (EU) č. 651/2014

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • míra podpory: max. 45 % způsobilých výdajů u malých podniků a max. 35 % způsobilých výdajů u středních podniků
 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 20 mil. Kč

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • pořízení nových technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací. Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců vedoucích daňovou evidenci) – výdaje na pořízení výrobních a nevýrobních technologií, zařízení a provozních souborů, výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software
 • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na technologie a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu

Způsobilé výdaje na výrobní technologie nesmí tvořit více než 50 % ze způsobilých výdajů na nevýrobní technologie.

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • počet projektů od jednoho žadatele (1 IČ) v rámci Výzvy je omezen na jednu aktivní žádost (aktivní žádost je taková žádost, která je podaná ke kontrole a zároveň není zamítnutá nebo odstoupená). Výjimka z tohoto ustanovení je popsána v čl. 10 Výzvy.
 • skutečné místo realizace projektu musí být na území dle kap. 8 Výzvy

Systém sběru žádostí:

 • průběžný

Zdroj: API