7. výzva programu Aplikace

Výzva start

Podrobnosti

  • Národní
  • 16 října, 2019
  • Středa, 10AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

7. výzva programu Aplikace

Národní

Středa, 10AM to 11PM
16 října, 2019

000000

Cílem je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Soutěžní lhůta začíná 16. 10. 2019 a končí 15. 01. 2020.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • malé a střední podniky a velké podniky
  • žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem
  • organizace pro výzkum a šíření znalostí

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše:

a) 40 mil. Kč pro projekty realizované bez účinné spolupráce

b) 80 mil. Kč pro projekty realizované v rámci účinné spolupráce nebo v rámci kódu intervence 063 nebo 065

  • podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových způsobilých výdajích musí být minimálně 50 %
  • maximální míra podpory za celý projekt je omezena na 70 %

Více informací zde.

Zdroj: API