5. výzva programu Nemovitosti - Uhelné regiony

Výzva start

Podrobnosti

  • Národní
  • 16 října, 2019
  • Středa, 10AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

5. výzva programu Nemovitosti - Uhelné regiony

Národní

Středa, 10AM to 11PM
16 října, 2019

000000

Cílem programu Nemovitosti je usnadňovat MSP modernizaci zastaralých a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání na cílovém území dle kap. 8 Výzvy umožňujících tak zachování a zvyšování zaměstnanosti v regionu či přispívajících ke zlepšení životního prostředí a/nebo pracovních podmínek zaměstnanců. Soutěžní lhůta začíná 16. 10. 2019 a končí 16. 03. 2020.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • malé a střední podniky (MSP)

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • rekonstrukce objektu – realizací dojde k rekonstrukci technicky (nikoliv výhradně dispozičně) nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt k provádění činností uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE (Příloha č. 1 část A)

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  • dlouhodobý hmotný majetek, zejména úprava pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov
  • další náklady související se stavbou, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu)

Více informací zde.

Zdroj: API