HORIZONT 2020 - podklady pro audit 2. stupně

Snaha o maximální možné zjednodušení finančních pravidel se stala symbolem a mantrou programu Horizont 2020. Spolu se zjednodušením pravidel byla představena i revidovaná auditní strategie, která bude implementována centrálním orgánem – Společnou auditní službou (Common Audit Service - CAS). Auditní strategie předpokládá, že v průběhu programu Horizont 2020 bude auditováno maximálně 7 % příjemců grantu.

Audity druhého stupně provádí přímo Společná auditní služba (příp. Evropský účetní dvůr) nebo Komisí vybraná auditorská firma (v H2020 se bude jednat nejčastěji o společnosti KPMG, PwC a Moore Stephens). Auditovaný příjemce obdrží s předstihem oficiální dopis, ve kterém je informován o veškerých náležitostech auditu i o dokumentaci, kterou má povinnost auditorům poskytnout předem nebo zpřístupnit během auditu na místě.

Za účelem maximální možné transparentnosti se TC AV ČR rozhodlo zveřejnit veškeré relevantní přílohy dopisu o oznámení auditu (Přílohy 1, 2 a 3) vč. jejich částečného překladu do češtiny a krátkých vysvětlujících komentářů. Přílohy jsou aktuální k 1. září 2017 a mohou být v průběhu času ze strany CAS modifikovány. Platí, že pro příjemce je platný a závazný pouze anglický text příloh (nikoliv neoficiální český překlad a komentáře). V praxi se rozsah a forma požadovaných dokumentů mohou mírně lišit. V závislosti na subjektu, který audit provádí, mohou příjemci obdržet pouze některé z níže přiložených příloh nebo jejich části.

Přílohy jsou ke stažení zde: Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3

Zdroj: HORIZONT 2020