Finské předsednictví staví na udržitelné budoucnosti Evropy

Předsednictví v Radě Evropské unie se od 1. července 2019 ujalo Finsko. Mottem již třetího finského předsednictví je „Udržitelná Evropa, udržitelná budoucnost“ ve smyslu vytváření blahobytu udržitelného z hlediska ekologického, ekonomického a sociálního.

Předsednické Trio, které vedle Finska tvoří dále Rumunsko (jeho předsednictví právě skončilo) a Chorvatsko, se zavázalo, že se během následujícího roku a půl hodlá soustředit na společné hodnoty EU. Patří mezi ně právní stát, udržitelný růst či potřeba posílit vnější činnost a bezpečnost.

Program finského předsednictví tento závazek reflektuje a zaměřuje se na čtyři hlavní priority: posílení společných hodnot a právního státu, konkurenceschopnější a sociálně inkluzivnější EU, posílení postavení EU jako globálního lídra v boji proti změně klimatu a komplexní ochrana bezpečnosti občanů. Zároveň se pokusí dosáhnout dohody o víceletém finančním rámci (MFF) na období let 2021–2027 a bude usilovat o co největší pokrok v sektorových návrzích, které jsou na něm založené.

Oblast vědy a výzkumu se zaměří na budoucnost výzkumné a inovační politiky založené na udržitelném rozvoji. V programu Horizont Evropa (Horizon Europe) se Finsko chce věnovat především synergiím s ostatními komunitárními programy EU. Rámcový program je silným nástrojem v posilování Evropy jako lídra digitální ekonomiky a digitalizace spolu s umělou inteligencí jsou významným tématem, na kterém je třeba pracovat „horizontálně“, aby se zohlednily meziodvětvové potřeby datové ekonomiky.

Finské předsednictví se dále zaměří na posílení pozice EU jako globálního lídra v oblasti klimatu. Cílem je přijmout dlouhodobou klimatickou strategii, která by měla zajistit, aby byla do roku 2050 EU uhlíkově neutrální. Finsko podpoří realizaci energetické unie, snižování emisí a aktualizaci strategie Komise pro biohospodářství a oběhové hospodářství.

Pro vybudování konkurenceschopné a sociálně inkluzivní EU je třeba komplexní strategie pro udržitelný růst a konkurenceschopnost. Prioritou bude využití výzkumu, vývoje, inovací a digitalizace. Souvisí s tím také podpora celoživotního vzdělávání, pracovní mobility talentů a posílení evropských univerzit.

Průřezovým tématem všech jednání finského předsednictví v Radě Evropské unie je udržitelnost. Finsko chce ukázat, že úspěšného předsednictví lze dosáhnout ekologicky udržitelnými prostředky. Telekonference a centralizace schůzek v Helsinkách budou znamenat mnohem menší uhlíkovou stopu související s emisemi dopravy.

Finsko je prvním předsednickým státem, který začlení strategický program na léta 2019–2024 do práce Rady EU. Pětiletá agenda vytvoří vodítko pro evropské instituce a zaměří se na čtyři hlavní priority: ochranu občanů a svobod, silnou a živou ekonomickou základnu, budování klimaticky neutrální, ekologické, spravedlivé a sociální Evropy a prosazování zájmů a hodnot na globální scéně.

Vybrané akce v oblasti VaVaI:

10.–11. září 2019          
Tvorba, Inovace a Propagace – Konkurenceschopnost evropského audiovizuálního průmyslu

12.–13. září 2019              
Neformální workshop o globálních otázkách životního prostředí

30. září 2019                    
Evropské dny pro udržitelnou ekonomiku

1. října 2019                     
Konference generálních ředitelů pro vyšší vzdělávání (DG HE) a Výboru pro Evropského výzkumný prostor a inovace (ERAC)

3. října 2019                       
Konference o Evropském obranném fondu

7.–9. října 2019                 
Dny digitalizace dopravy
 systémy

23.–24. října 2019 
Excelence ve VaVaI přes genderovou rovnost

13.–15. listopadu 2019
Konference SET-Plan 2019

19. listopadu 2019 
Evropské fórum pro elektronické součástky a systémy – EFECS 2019

Autor: Markéta Wernerová, Nikola Sedláková
Zdroj: AV ČR
Úvodní foto: pixabay.com