Finanční vypořádání dotací na VaV za rok 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upozorňuje, že k 1. 1. 2018 je účinná novela vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhlášky o finančním vypořádání), která přináší zásadní změnu do finančního vypořádání roku 2017, a tou je vypořádání projektů výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) až po ukončení jejich financování a nikoliv jako dosud v každoročním režimu. Za rok 2017 se tedy vypořádávají pouze ty projekty, které byly v roce 2017 ukončeny.

Zároveň s touto změnou se mění formulář, na kterém jsou dotace vypořádány. Dotace budou za rok 2017 vypořádány na formuláři 3B (příloha č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.) - Část B. Finanční vypořádání dotací na akce v rámci programového financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů.

U projektů, které byly až dosud vypořádávány v každoročním režimu, bude vypořádána pouze dotace poskytnutá v roce 2017 (např. programy COST CZ, INGO II, KONTAKT II, Mobility, Podunajská strategie). U projektů, které dosud vypořádány nebyly (týká se projektů Česko-norského výzkumného programu – CZ09), bude vypořádána dotace za celou dobu řešení projektu.

Příloha bude obsahovat přehled všech ukončených projektů za celou organizaci, tj. nezasílá se poskytovateli příloha jednotlivě za každý ukončený projekt v roce 2017.

Vysoké školy a univerzity předloží údaje o finančním vypořádání dotací paní Ivaně Macháčkové (ivana.machackova@msmt.cz), Oddělení podpory vysokých škol – 320.

Příspěvkové organizace, podnikatelské subjekty, neziskové a podobné organizace, veřejné výzkumné instituce a nepodnikající fyzické osoby předloží ministerstvu údaje o finančním vypořádání dotací na účelovou a institucionální podporu na výzkum a vývoj za rok 2017 elektronicky na e-mailové adresy: zuzana.plencnerova@msmt.czfinancni_vyporadani@msmt.cz a následně datovou schránkou nebo v tištěné podobě spolu s komentářem na adresu Oddělení řízení mezinárodních programů VaVaI – 33 v doporučeném termínu do 10. února 2017.

Nespotřebovaný zbytek podpory organizace převedou na běžný účet cizích prostředků (depozitní účet) ministerstva číslo 6015-821001/0710, specifický symbol 33 v termínu stanoveném vyhláškou č. 367/2015 Sb. v platném znění, tj. do 15. února 2017.

Současně s převodem vratek dotací zašlou organizace na e-mailové adresy výše avízo, ve kterém budou uvedeny veškeré potřebné identifikační údaje (program, kód projektu, číslo účtu MŠMT, částka, a zda se jedná o investiční nebo neinvestiční prostředky).

Zdroj: MŠMT