Finance na VaVaI v kontextu krize

Místopředseda RVVI Pavel Baran informoval členy Vědecké rady BIC Brno, že vláda schválila kompromisní návrh rozpočtu na VaVaI ve výši 37,2 mld. Kč odpovídající schválenému střednědobému výhledu z roku 2019. V důsledku takto schváleného návrhu rozpočtu poklesne podpora aplikovaného výzkumu z národních zdrojů prostřednictvím Technologické agentury ČR, kdy dojde ke snížení financí pro příští rok o 192 mil. Kč, doplnil ředitel TA ČR Martin Bunček.

Již 13. zasedání Vědecké rady BIC Brno se konalo 22. 10. 2020, tentokrát poprvé v online podobě. Hosty zasedání byli Pavel Baran, místopředseda RVVI, Martin Bunček, ředitel TA ČR, Patrik Reichl, generální ředitel agentury CzechInvestu a Libor Musil, předseda představenstva LIKO-S, a.s.

Investice do výzkumu jako protikrizové opatření

Libor Musil, předseda představenstva LIKO-S, a.s. seznámil účastníky s experimentálním vývojovým centrem firmy a jejich nejvýznamnějším projektem tzv. „Živými stavbami“. Jedná se o stavby, jejichž stěny a střecha jsou pokryty zelení, což velmi pozitivně ovlivňuje pracovní prostředí uvnitř budovy. Dále Libor Musil informoval o mezinárodních úspěších své firmy, např. o otevření inkubátoru pro české firmy v Indii či vytvoření klastru českých firem v Indii. Podotkl, že v době krize by bylo vhodné navyšovat podporu VaVaI a podporovat tím konkurenceschopnost českých firem. Dále také apeloval na vyšší zastoupení představitelů firem v rozhodovacích orgánech univerzit a výzkumných organizací tak, jak je to běžné na západě.

Rozpočet na VaVaI, novela zákona č. 130/2002 Sb., hodnocení podle Metodiky M17+

S informacemi o vládní podpoře výzkumu, vývoje a inovací vystoupil Pavel Baran, místopředseda RVVI. Přítomným členům a hostům sdělil, že na základě požadavku ministerstva financí byl vládou schválen rozpočet VaVaI na rok 2021 ve výši 37,4, přičemž v červenci letošního roku Rada pro výzkum, vývoj a inovace schválila návrh rozpočtu ve výši 38,2 mld. Kč. Další prostředky by však česká věda měla získat z tzv. „Fondu obnovy“, kde se připravuje dalších 12,5 mld. Kč. Z této částky by mělo směřovat 7,5 mld. na podporu aplikovaného výzkumu a cca 5 mld. na excelentní výzkum.

Dále Pavel Baran hovořil o novele zákona č. 130/2002 Sb. Novela cílí na zavedení systematického hodnocení programů účelové podpory dle Metodiky 2017+ a nových nástrojů účelové podpory inovací, dále na zjednodušení a zpřehlednění výdajů VaVaI, přenositelnost grantových projektů, zjednodušení administrativy projektů VaVaI či zajištění otevřeného přístupu k vědeckým informacím.

Pavel Baran zdůraznil, že součástí je i návrh, jak posílit reprezentaci podnikového výzkumu, a to prostřednictvím tzv. Reprezentace podnikového výzkumu, obdobně jako tomu je v akademické sféře (Česká konference rektorů, Akademie věd ČR apod.) V závěru své prezentace se Pavel Baran věnoval implementaci Metodiky M17+ s důrazem na oblast hodnocení aplikovaného výzkumu.

Krácení rozpočtu TA ČR do dalších let?

Podpoře mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu v ČR se ve svém vystoupení věnoval Martin Bunček, ředitel Technologické agentury ČR. Hovořil také o rozpočtu TA ČR na příští rok, který bude vládními škrty snížen o 192 mil. Kč. Ve výhledu na další léta se potom počítá se snížením o 550 mil. v roce 2022 a o další půl miliardu v roce 2023. Toto snižování bohužel negativně ovlivňuje i právě vyhlášené výzvy, a dokonce i nyní hodnocené veřejné soutěže. Dle posledních informací by mohl být rozpočet dorovnán z „Fondu obnovy“, kdy tyto prostředky by mohly být alokovány do následujících programů: 3,8 mld. Kč program TREND, 1 mld. Kč CFF, 2.85 mld. Kč NCK, 0.2 mld. PPZ a 0.15 mld. Doprava 2020+.

Martin Bunček dále sdělil, že v oblasti mezinárodní spolupráce ve výzkumu se situace postupně zlepšuje, avšak i přesto Česká republika zatím bohužel nedosahuje v mezinárodním VaV výsledků srovnatelných s vyspělými zeměmi. Dále informoval, že stávající co-fundový systém financování projektů v rámci Evropské unie se změní na tzv. partnerství. Právě teď je ideální doba, aby se Česká republika přihlásila k tématům v evropských partnerstvích, aby z nich mohli být podpořeni i čeští výzkumníci.

Nové startupové inkubátory a huby

Na závěr úvodního bloku vystoupil Patrik Reichl, generální ředitel Agentury CzechInvest, s příspěvkem o Technologické inkubaci v ČR v následujících letech. Cílem agentury CzechInvest je podpora a rozvoj komplexního národního ekosystému pro podporu inovativních high-tech startupů napříč ČR (ve formě inkubátorů a hubů), s významným zapojením regionálních inovačních center a partnerů ze soukromého sektoru. Tento projekt bude financován ze státního programu Country for the Future.

Prezentace ke stažení:

Pavel BaranRozpočet na VaVaI
Martin BunčekTA ČR a mezinárodní spolupráce
Patrik ReichlTechnologická inkubace
Libor MusilLIKO-S