Fakulta strojní VŠB-TUO slaví 65. výročí svého založení

Společným zasedáním Vědecké rady Fakulty strojní a Vědecké rady VŠB-TUO byly zahájeny oslavy 65. výročí založení, které si fakulta připomíná v tomto roce. Slavnostní akt proběhl v úterý 8. září 2015 v aule univerzity v Ostravě-Porubě. Součástí programu bylo udělení pamětních medailí Georgia Agricoly třem významným odborníkům za dlouholetou spolupráci i osobní přínos k rozvoji výuky a vědecko-výzkumné činnosti Fakulty strojní.
info-test-image

Od svého založení prošla fakulta výraznými proměnami v souvislosti s rozvojem univerzity, regionu, politickými i sociálními změnami. V současné době je Fakulta strojní moderní institucí vysokoškolského vzdělávání, která nabízí širokou škálu kvalifikací v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. V posledních letech fakulta zaznamenává rostoucí zájem zahraničních studentů o studium, a to nejen z Evropy, ale i z jihovýchodní Asie. V následujícím akademickém roce přijme více než 150 zahraničních studentů.

„V posledních letech se požadavky praxe na profil absolventa „strojaře“ výrazně obměnily. Zaměstnavatelé mají zájem o vysokoškolského odborníka s kvalitním technickým vzděláním zasahujícím i do souvisejících oborů, jako je elektrotechnika, řízení jakosti, materiály, se znalostí cizích jazyků a komunikačními dovednostmi. Profilace absolventů tak vyžaduje větší úsilí ze strany studentů a také mnohem širší spolupráci s praxí, vstup odborníků z firem do výuky a přenos jejich zkušeností směrem ke studentům,“ říká děkan fakulty Ivo Hlavatý.

Již čtyři roky proto vyučuje společnost Hella Autotechnik nový studijní předmět "Plasty ve strojírenství a konstrukci automobilů" na Katedře výrobních strojů a konstruování. Zástupci firem se stali aktivními členy Průmyslové rady Fakulty strojní a podílejí se na inovaci výuky i přípravě nového magisterského oboru "Průmyslové inženýrství". Fakulta získala třetí místo v rámci prvního ročníku soutěže „Doporučeno zaměstnavateli“, vyhlášené Klubem zaměstnavatelů ve spolupráci s webem Kampomaturite.cz. Tyto a další zprávy o úspěších fakulty zvyšují zájem o studium technických oborů.

Studenti i absolventi Fakulty strojní prokazují své schopnosti a dovednosti v různých soutěžích, příkladem je první místo doktoranda Zdeňka Šmídy v 11. ročníku Studentské ceny Enviros ve studentské kategorii soutěže Českého energetického a ekologického projektu. Marek Gebauer, doktorand Fakulty strojní, navrhl princip dvojího chlazení brzdového systému závodních aut. Akademičtí pracovníci a doktorandi jsou členy multidisciplinárního vědeckého týmu, který spolupracuje na vývoji zevních kostních fixátorů s Fakultní nemocnicí Ostrava, Úrazovou nemocnicí Brno a výrobcem Medin a.s. Vývoj sedadel pro kanadské vlaky ve firmě Borcad vede absolvent Fakulty strojní.  Společně s firmami OCHI - INŽENÝRING, spol. s r.o. a ELVAC a.s. získala fakulta ocenění TA ČR 2014 s názvem "Technologický Oskar".

V den oslav přivítala fakulta řadu významných hostů z České republiky i ze zahraničí, představitelů státní správy, průmyslové praxe, univerzit a výzkumných institucí. Pozvání k účasti přijal například hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák, senátor Parlamentu České republiky a starosta města Šumperka Zdeněk Brož, generální ředitel a předseda představenstva Vítkovice holding, a.s., a prezident Národního strojírenského klastru Jan Světlík, rektor Politechniky Świętokrzyske Stanisław Adamczak, akademičtí hodnostáři strojních fakult z České a Slovenské republiky.

"Přejeme si, aby Fakulta strojní VŠB – TU Ostrava i nadále sehrávala významnou roli v rozvoji regionu, podílela se na úspěšném řešení průmyslových projektů i významných národních a mezinárodních grantů. Aby obstála v silné konkurenci ostatních fakult stejného zaměření a dokázala připravit odborníky s dobrým teoretickým a praktickým základem pro uplatnění v praxi,“ dodává děkan fakulty Ivo Hlavatý.