EK vydala posouzení vlivu návrhu Horizonu Europe

Evropská komise zveřejnila posouzení vlivu pro připravovaný 9. rámcový program pro výzkum a inovace Horizon Europe. Dokument obsahuje informace o pozadí, prioritách a důvodech týkajících se návrhu příštího rámcového programu. Dokument s názvem "A new Horizon for Europe: Impact Assessment of the 9th EU Framework Programme for Research and Innovation" vysvětluje možnosti, které jsou uvedené v legislativním návrhu Horizon Europe a poskytuje přehled o tom, jak by měla navrhovaná opatření přispět k dosažení stanovených cílů.  Jsou zde také vysvětlené možné synergie s jinými programy. Posouzení vlivu již vyšlo ve formě pracovního dokumentu počátkem června. Nově vydaný dokument se nyní podrobně zabývá politickými a právními souvislostmi, výzvami a cíli a programovou strukturou a prioritami.

U dosahování dopadů zpráva analyzuje proces strategického plánování, pravidla, model a formy financování, hodnocení a výběr projektových návrhů, audity, pravidla diseminace a exploatace, způsob monitorování a hodnocení výkonu, ponaučení vyplývající z hodnocení předchozích rámcových programů a ze střednědobého hodnocení Horizonu 2020, dále přidanou hodnotu výzkumu a inovací v programu H2020 a tři makroekonomické modely a jejich srovnání. K očekávaným dopadům patří větší soudržnost a zjednodušení a větší otevřenost a flexibilita výzkumných partnerství. Značný prostor je věnován synergiím mezi různými evropskými program – ERDF, ESF, Invest EU a dalšími jako Erasmus a Evropský kosmický program.

Přidaná hodnota se odvozuje z dodatečných veřejných a soukromých investic do výzkumu a inovací (hovoří se o adicionalitě a aktivačním účinku) sladění těchto investic s obecnými cíli  (směrovost – direkcionalita). Dopadů nelze docílit jinými kroky nebo činností na národní úrovni. Koherence mezi evropskými partnerstvími a rámcovým programem navíc podstatně napomůže zrevidovaný politický přístup na základě jasných kritérií určených společně s členskými státy a dalšími subjekty. Evropské investice do výzkumu a investic budou pro zúčastněné jednodušší a pochopitelnější.

Zdroj: grant-garant