CESNET pomůže Evropské kosmické agentuře se zpřístupňováním družicových snímků

Sdružení CESNET ve spolupráci s Ministerstvem dopravy České republiky zahájilo projekt Data Hub Relay – Czech Republic, který financuje Evropská kosmická agentura (ESA). V České republice tak vznikne jeden ze sedmi uzlů páteřní sítě, které se podílejí na distribuci velkého objemu snímků z družic Sentinel do národních datových center, jež je poskytují koncovým uživatelům.

Rodinu družic Sentinel, které poskytují snímky ve středním a vysokém rozlišení, vyvinula ESA pro program Evropské unie Copernicus. Uzly Data Hub Relay získávají nejčerstvější snímky ze zdrojů Evropské kosmické agentury a starají se o jejich následnou synchronizaci a distribuci, aby snížily zatížení linek ESA. CESNET pro tyto účely zřídí nové datové úložiště a zároveň nabídne specifické mechanismy pro přístup k datům.

Družice Sentinel pozorují Zemi v různých částech spektra: od vi­ditelného světla přes infračervené záření až po mikrovlny (radarová pozorování). V důsledku využití různých částí spektra lze o zemském po­vrchu, atmosféře i mořích zjišťovat velké množ­ství informací, charakteristik a vlastností, které jsou při pozorování ve viditelném světle a z povrchu Země pouze obtížně zjistitelné, pří­padně se nedají odhalit vůbec. To skýtá nepřeberné množství využití ve vědě, ale i v běžném ži­votě. Může jít například o sledování následků povodní, měření výšky lesa, sledování deformace tělesa přehradní nádrže, sledování nežádoucích pohybů a deformací dopravní infrastruktury, klasifikaci zemědělských plodin, sledování těžby či rozvoje území v rozsahu regionů a podobně.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro vědu, výzkum a vzdělávání, která zahrnuje počítačovou síť, výpočetní gridy, datová úložiště i prostředí pro spolupráci a nabízí širokou škálu služeb univerzitám, vědecko-výzkumným pracovištím i dalším institucím. Sdružení se zabývá také vlastním výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií a reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT.

Zdroj: CESNET