Byla otevřena mezinárodní výzva v oblasti čisté energetiky

Od 14. 9. 2022 je otevřena mezinárodní výzva Evropského partnerství Clean Energy Transition (CET) Call 2022. Zkrácené návrhy projektů (tzv. pre-proposals) mohou zájemci podávat do 23. 11. 2022, 14:00 SEČ.

Výzva Partnerství CET Call 2022, kterou vyhlašuje strategická síť JPP SES, je zaměřena na výzkum v oblasti energetické transformace (čisté energie). Jejím cílem je přispět k záměru EU stát se do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Za tímto účelem Partnerství vytvořilo v rámci této výzvy 7 tematických konfigurací, tzv. “Transition Initiatives” (TRIs) umožňující partnerům – více než 50 partnerů z 30 zemí světa – spolupracovat na konkrétních strategických výzvách. Čeští uchazeči se budou moci zapojit do následujících čtyř tematických konfigurací a příslušných sedmi subtematických “Call Modules”, které budou disponovat vlastním ranking listem i evaluačním mechanismem. Tyto Call Modules tak představují jednotlivá “témata výzvy”, do kterých mají uchazeči přihlásit své mezinárodní projekty:

TRI 1 – Optimised integrated European net-zero emissions energy system
Témata
Call Module 1.1: PowerPlanningTools
Call Module 1.2: RESDemoPowerFlex

TRI 3Enabling climate neutrality with storage technologies, hydrogen and renewable fuels and CCU/CCS
Témata
Call Module 3.1: CCU/CCS technologies
Call Module 3.2: Hydrogen and renewable fuels

TRI 5 –  Integrated regional energy systems
Témata
Call Module 5.1: Integrated Regional Energy Systems

TRI 7 Integration in the built environment
Témata
Call Module 7.1: R&I in clean energy integration in the built environment
Call Module 7.2: Solutions to energy transition in the built environment

Technologická agentura České republiky (TA ČR) je do této mezinárodní výzvy zapojena spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu (gestor pro TRI 1, 3 a 5) a Ministerstvem životního prostředí (gestor pro TRI 7). Pravidla výzvy pro českého uchazeče vychází z programu EPSILON. Výzva je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” a její investice “Podpora výzkumu a vývoje v synergických efektech s rámcovým programem pro výzkum a inovace”. Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 2 450 000 EUR. Maximální finanční částka podpory na projekt je u Call Module 7.1 175 000 EUR, a Call Module 7.2 taktéž 175 000 EUR. Ostatní Call Modules jsou v tomto ohledu bez omezení. Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 85 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Projekty do jednotlivých Call Modulů mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří nezávislých způsobilých partnerů (independent legal entities) z nejméně tří zapojených zemí (z toho alespoň dvě dva členské státy EU nebo přidružené země Horizon Europe).

Více informací najdete zde.

Zdroj: TA ČR