Mezinárodní programy

horizon2020_0

„Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace“, jak zní celý název programu (dále Program H2020), je největším a nejvýznamnějším programem financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v letech 2014-2020. Program H2020 navazuje na rámcové programy pro výzkum, které vyhlašuje EU už od roku 1980, konkrétně na 7. Rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007-2013).

Program H2020 se od 7. rámcového programu (7. RP) liší větším důrazem na podporu inovací. V praxi to znamená zavedení nových úvěrových nástrojů pro MSP a intenzivnější podporu inovací právě v malých a středních podnicích. Program v sobě integruje také dřívější Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Evropský inovační a technologický institut (EIT). Jejich propojením vznikl jediný flexibilní nástroj, který umožní financování celého inovačního řetězce od základního výzkumu až po využití konečného produktu na trhu. Podporována je také návaznost na strukturální fondy a na jiné programy EU.

Více zde

Tento nástroj je vhodný především pro velké firmy, které mají se získáváním evropských dotací malé nebo žádné zkušenosti. Jako jediný v programu Horizont 2020 není oborově zaměřený, podstatný je pouze dobrý komerční potenciál inovace. Ta se musí objevit na trhu nejpozději do 3 let od zahájení projektu. Návrh projektu má charakter podnikatelského záměru a nesmí přesáhnout 30 stran. Výsledky se dozvíte do 6 měsíců od uzávěrky (uzávěrky jsou třikrát ročně).

Více zde

Příležitost pro malé a střední podniky v H2020 – SME INSTRUMENT

V programu Horizont 2020 je v rámci II. pilíře – Vedoucí postavení v průmyslu nastavena priorita Inovace v MSP, která zahrnuje řadu akcí přímé i nepřímé podpory MSP s cílem zvýšit jejich inovační kapacitu. Mezi nejzajímavější nástroje přímé podpory patří nový nástroj pro MSP (SME Instrument).

O NÁSTROJI

Nástroj má sloužit k cílené podpoře inovačních aktivit MSP jak výzkumného, tak výrobního zaměření a zvýšit atraktivitu programu Horizont 2020 pro podnikatelskou sféru. Zajímavá je také možnost účastnit se projektu individuálně bez nutnosti vytvářet mezinárodní výzkumná konsorcia, což je u jiných programů často nezbytnou podmínkou.

V rámci SME Instrumentu je podnikům poskytována podpora při vývoji jejich inovativních výrobků a služeb. Cílem je umožnit MSP dovést jejich inovativní nápady od prvotní myšlenky až do fáze uvedení produktu na trh. Podpora v rámci tohoto schématu je rozdělena do tří fází. Pro vstup do každé z těchto fází je nutné uspět v tvrdém konkurenčním boji. Do poslední fáze (na trh) se tak dostanou pouze vysoce konkurenceschopné výrobky a služby.

Více zde

eureka2EUREKA (European Network for market-oriented, Industrial R&D) si klade za cíl podporovat mezinárodní spolupráci mezi průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a univerzitami a přispívat tak k vytváření podmínek pro zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti evropského průmyslu a pro rozvoj nezbytné infrastruktury.

Program vznikl v roce 1985, přičemž Česká republika je řádným členem od roku 1995 a řadí se mezi pět nejaktivnějších zemí. V současné době EUREKA sdružuje spolupráci 40 států a Evropské komise. Některé další evropské státy mají statut zemí přidružených, mimoevropské státy jsou označovány jako asociované.  

Program nestanovuje předem tematická zadání projektů, cílem je podporovat jakékoliv dobré myšlenky ze všech civilních technologických oborů. Výstupem řešení projektů musejí být špičkové výrobky, technologie a služby s vysokým stupněm inovace, schopné prosadit se na světovém trhu.

Program EUREKA podporuje 3 typy projektů, kterými jsou individuální projekty (Individual projects), deštníkové projekty (Umbrella projects), klastrové projekty (Cluster projects) a projekty v rámci programu Eurostars.

Více zde

 

eurostars-logoEurostars je společnou iniciativou zemí zapojených do programu EUREKA. Je zaměřen na podporu a stimulaci MSP vést mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumných a inovačních projektů a usnadňuje jim přístup k financování. Projekty je možné podávat na libovolné téma.

KRITÉRIA PROJEKTŮ EUROSTARS:

 • minimální počet řešitelů projektu jsou 2 právnické osoby ze dvou účastnických zemí Eurostars (33 členských zemí EUREKY);
 • projekt musí být koordinován výzkumně zaměřeným MSP (za takový podnik je považována firma, která realizuje 10% ročního obratu ve výzkumu nebo vývoji, nebo má 10% zaměstnanců činných v těchto aktivitách);
 • doba řešení projektu maximálně 3 roky;
 • komerční uplatnění výsledků řešení musí být uvedeno do 2 let po ukončení projektu;
 • hlavní řešitel (nebo všechny zúčastněné MSP s vlastním VaV) vynakládá min. 50% finančních prostředků;
 • vyvážené konsorcium – žádný účastník nesmí vynakládat více než 75% celkových nákladů.

Více zde

 

DeltaProgram DELTA je zaměřen na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací podporovaných Technologickou agenturou české republiky (dále jen „TA ČR“)a významnými zahraničními technologickými a inovačními agenturami či jinými obdobnými institucemi, se kterými má/bude mít TA ČR v době vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích navázánu spolupráci.

V současnosti má TA ČR navázánu spolupráci ve formě Memoranda o porozumění (MoU) s těmito institucemi:

 • National Science Council (Taiwan)
 • New and Renewable Energy Centre (Korea)
 • Energy Management Corporation (Korea)
 • State Agency for Technology Innovation (Vietnamská socialistická republika)
 • Suzhou Industrial Park Administrative Committee (Čínská lidová republika)

Délka trvání programu DELTA je navržena na 6 let (2014 – 2019). Doba řešení projektů je stanovena na maximálně 3 roky (doba trvání projektů nesmí přesáhnout dobu trvání programu).

Více zde

 

Mediální partneřiMM-Průmyslové-spektrum-300x64

byzmag

visionpress