Příležitost pro malé a střední podniky v H2020 - SME INSTRUMENT

V programu Horizont 2020 je v rámci II. pilíře – Vedoucí postavení v průmyslu nastavena priorita Inovace v MSP, která zahrnuje řadu akcí přímé i nepřímé podpory MSP s cílem zvýšit jejich inovační kapacitu. Mezi nejzajímavější nástroje přímé podpory patří nový nástroj pro MSP (SME Instrument).

O NÁSTROJI

Nástroj má sloužit k cílené podpoře inovačních aktivit MSP jak výzkumného, tak výrobního zaměření a zvýšit atraktivitu programu Horizont 2020 pro podnikatelskou sféru. Zajímavá je také možnost účastnit se projektu individuálně bez nutnosti vytvářet mezinárodní výzkumná konsorcia, což je u jiných programů často nezbytnou podmínkou.

V rámci SME Instrumentu je podnikům poskytována podpora při vývoji jejich inovativních výrobků a služeb. Cílem je umožnit MSP dovést jejich inovativní nápady od prvotní myšlenky až do fáze uvedení produktu na trh. Podpora v rámci tohoto schématu je rozdělena do tří fází. Pro vstup do fáze I a fáze II je nutné uspět v tvrdém konkurenčním boji. Všechny podniky z fáze 1 a fáze 2 mohou získat podporu v rámci fáze III.

FÁZE I – Od nápadu ke konceptu

 • Vstupem je stručný podnikatelský plán založený na inovativní myšlence
 • Cílem je prověřit technologickou, praktickou a ekonomickou udržitelnost záměru prostřednictvím následujících aktivit: vypracování studie trhu, plánu pro řízení duševního vlastnictví, designové studie, inovační strategie, vyhledání vhodných partnerů apod.
 • Úspěšní žadatelé obdrží paušální dotaci ve výši 50 000 €
 • Délka trvání fáze max. 6 měsíců

FÁZE II – Od konceptu k tržní vyspělosti

 • Vstupem je rozpracovaný podnikatelský záměr a popis plánovaných inovačních aktivit (absolvování první fáze není podmínkou) a TRL6 
 • Typickými aktivitami v této fázi jsou: demonstrace, testování, pilotní ověřování, tvorba designu, apod.
 • Příspěvek EU se pohybuje zpravidla mezi 0,5 – 2,5 mil. €
 • Délka trvání projektu 12 – 24 měsíců

V rámci Fáze I a II mohou úspěšní žadatelé využít také nepřímé podpory ve formě služeb koučů a mentorů.

FÁZE III – Od tržní vyspělosti k uvedení na trh

 • Pro vstup je nutné úspěšné absolvovat fázi I nebo II
 • Předpokládá se komercionalizace inovativních výrobků a služeb
 • Přímé financování není poskytováno. Je možnost využít jiných finančních nástrojů (např. rizikové financování).

KDO MŮŽE ŽÁDAT

 • Inovativní podniky (MSP) s mezinárodními ambicemi.

FINANCOVÁNÍ / MÍRA PODPORY

 • Sazba financování EU je 70% (výjimku tvoří oblast zdraví, kde bude sazbou 100% podporován klinický výzkum pro validaci biomarkerů a/nebo diagnostických zdravotnických prostředků)

DALŠÍ INFORMACE