Výsledky konzultace implementační strategie připravovaného Horizontu Evropa

Od léta roku 2019 Evropská unie (EU) systematicky konzultovala budoucí podobu a implementační strategii připravovaného Horizontu Evropa (HEU) se všemi stakeholdery, kteří měli zájem se na přípravě HEU podílet. Kromě exkluzivních akcí, které se konaly v jednotlivých členských státech (případně pro skupiny států – prezentace z akce pro Českou a Slovenskou republiku naleznete zde), konzultace proběhla i online skrze dotazník připravený Evropskou komisí (EK) a na několika panelech konference The European Research & Innovation Days. Výsledky online konzultace a zářijové konference EU nyní zveřejnila v dokumentu s názvem Report On The Results Of The Online Consultation And The European Research & Innovation Days Event, vydaného 26. listopadu 2019.

Report deklaruje širokou shodu mezi respondenty na většinu oblastí. Zajímavé je, že 41% respondentů online konzultace pocházelo z univerzit nebo jiných výzkumných organizací a že 61% všech dotazníků bylo vyplněno ve jménu celé organizace. S ohledem na fakt, že se sešlo 1549 odpovědí z 64 různých států, můžeme říci, že statistiky mají poměrně vysokou vypovídací hodnotu. Z České republiky pocházelo 19 odpovědí. 

Report postupně prochází jednotlivá témata, na která se dotazník zaměřil. K těm nejzajímavějším statistikám a informacím, které ze zprávy pramení, patří například:

  • S ohledem na pracovní programy většina respondentů doufá v méně popisné a méně komplexní výzvy tak, aby vznikla rovnováha mezi přístupy bottom-up a top-down.
  • 59% respondentů doufá v jednodušší šablony pro podávání projektových návrhů. 51% by si přála kvalitnější zpětnou vazbu pro neúspěšné žadatele, aby měli možnost projekt do budoucna na jejím základě vylepšit.
  • 77% respondentů oceňuje návrh, že v modelové grantové dohodě bude tzv. „data sheet“, který bude obsahovat nejdůležitější informace o projektu.
  • 64% dotázaných by si přálo revizi současných pravidel pro uznatelné osobní náklady, přesto se však na R&I Days zvedla vlna nevole proti navrhované denní sazbě pro HEU.
  • Co se týče diseminace a využití výsledků projektů, respondenti by si přáli lepší podpůrné mechanismy a školení od EU.
  • S ohledem na reportování, největší problémy mají příjemci s částmi v kontinuálním reportu (vykazování diseminace výsledků). Celých 84% respondentů je spokojeno se stávajícím přístupem k finančnímu reportování.
  • Objevuje se návrh, aby byla větší provázanost mezi Certifikátem pro finanční výkazy (CFS, audit 1. stupně) a auditem 2. stupně, tj. auditem od EK. Stejně tak padla nabídka, aby vznikl seznam kompetentních CFS auditorů, případně aby i tento audit prováděla nějaká ze služeb EU.
  • Pouze 2 z 5 dotázaných již využili platformu Horizon Dashboard.
  • Přestože naprostá většina dotázaných vítá zjednodušené formy financování, u pilotu lump sum 42% těch, kteří se ho účastnili, podotýkají, že forma financování měla velký vliv na to, jakým způsobem konsorcium vypracovalo projektový návrh. V této souvislosti se objevují obavy, že vzhledem k logice financování (více zde) je možné, že partneři řádně odvádějící svoji práci budou perzekuováni v případě, že se v jejich konsorciu vyskytnou i partneři, kteří neplní naplánovanou práci včas.

Závěrem je zajímavé dodat, že naprostá většina dotázaných (72%) využila služeb NCP a že panuje všeobecná shoda na tom, že národní podpora od kontaktních bodů je důležitou součástí pro úspěch v rámcovém programu.

Pokud máte zájem dozvědět se více, celou zprávu si můžete stáhnout zde

Zdroj: h2020.cz