VŠCHT zkoumá zpracování odpadních vod jako zdroj energie pro města

Zlepšení hospodaření s vodou a komunálními odpady je velkou aktuální výzvou pro města budoucnosti – smart cities. Na dodávku pitné vody a čištění vod odpadních připadají ve vyspělých zemích asi 4 % z celkové spotřeby elektrické energie. Výsledky výzkumu v rámci projektu REEF 2W dokládají, že zejména čistírny odpadních vod (ČOV) jsou schopné elektřinu a další formy energie také efektivně vyrábět.

Evropský projekt v rámci programu Interteg Central Europe, na kterém se podílejí za Českou republiku VŠCHT Praha a Veolia ČR, ukazuje cesty, jak hledat nové možnosti a rezervy v produkci energie z obnovitelných zdrojů na ČOV, jak integrovat produkci energie z odpadních vod a dalších komunálních odpadů a jak optimálně vyrobenou energii ve městech využívat. Sdílení zkušeností z pilotních projektů v ČR, Německu, Rakousku, Itálii a Chorvatsku, ale také sdílení zkušeností s překonáváním legislativních a ekonomických barier napomáhá rychlejší a efektivnější aplikaci testovaných řešení.

Optimálně navržené a provozované ČOV vyrábějí bioplyn z biomasy, která v průběhu čištění vzniká, i z dalších biologicky rozložitelných odpadů, vyrábějí teplo z odpadních vod pomocí tepelných čerpadel, vyrábějí elektrickou energii, využívajíce hydraulický potenciál vod, fotovoltaické články nebo větrnou energii,“ vysvětluje profesor Pavel Jeníček z VŠCHT, koordinátor české části projektu. „Vyprodukovaná energie nejenže pokryje potřeby ČOV, ale nabízí využití jejích přebytků v domácnostech nebo infrastruktuře města,“ dodává.

V ČR byla například ověřována možnost diverzifikovaného využití bioplynu pro výrobu elektrické energie a tepla pomocí kogeneračních jednotek společně s výrobou biometanu pro využití v dopravě. „Potvrdilo se, že možnost pružně měnit podíl výroby elektrické energie, tepla a biometanu z bioplynu podle aktuální potřeby těchto komodit je reálná a přináší mnoho benefitů,“ říká profesor Jeníček.

Velký přínos projektu je také v tom, že přináší jednoduchý softwarový nástroj pro hodnocení potenciálu výroby energie z obnovitelných zdrojů ve specifických lokálních podmínkách a další nástroj umožňující komplexní hodnocení investičního záměru (integrated sustainability assessment) nejen z hlediska ekonomického, ale také technického, sociálního a ekologického. O výsledky projektu již projevily zájem státní orgány řešitelských zemí včetně Ministerstva životního prostředí ČR.

Zdroj: VŠCHT
Ilustrační foto: pixabay.com