Vědci budou zkoumat půdu rozebranou na mikročástice

V Českých Budějovicích se naplno rozjíždí výzkum půdy a vody, nové laboratoře na ploše 300 m2 se zaměří na koloběh živin.

V pátek 1. 6. 2018 byly slavnostně otevřeny nové laboratoře na výzkum interakcí mezi půdou a vodou v budově Biologického centra Akademie věd ČR v českobudějovickém areálu v ulici Na Sádkách 7. Z celkem 600 m2 zrekonstruovaných prostor tvoří více než polovinu nově zřízené laboratoře, které budou sloužit zejména Výzkumné infrastruktuře SoWa (Soil & Water, půda & voda), ale i dalším dvěma vědeckým ústavům Biologického centra sídlícím v tomto areálu – Ústavu půdní biologie a Hydrobiologickému ústavu. Zakládajícími organizacemi SoWa, na jejíž činnosti se podílí několik institucí, jsou Biologické centrum AV ČR, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita Karlova a Česká geologická služba. SoWa sídlí v areálu Biologického centra AV ČR Na Sádkách 7 v Českých Budějovicích.

Nové laboratoře budou významným přínosem pro studium procesů probíhajících mezi půdou a vodou, což má zásadní dopady pro udržitelné využívání a obhospodařování půdy a vodních zdrojů (úrodnost půd, čistota a dostatek vody, zadržení vody v krajině, regulace klimatu ad.).

V nových prostorách pracuje přibližně 50 vědců, z nichž zhruba 30 přišlo do Českých Budějovic z ciziny. Právě mladí vědečtí pracovníci ze zahraničí mají zájem podílet se na výzkumných projektech VI SoWa, ucházejí se zde o místa a stávají se nedílnou součástí mezinárodního týmu. „Naše pracoviště se zaměřuje na studium vzájemného působení procesů zodpovědných za koloběh živin v půdě, vodních ekosystémech a v přechodových zónách na rozhraní mezi půdou a vodou. Tyto procesy dokážeme sledovat na úrovni mikročástic až po úroveň celého povodí,“ vysvětluje Jan Frouz, ředitel Výzkumné infrastruktury SoWa.

„V dnešní době je půda a voda pod silným tlakem lidské činnosti, což vede k narušování klíčových ekosystémových služeb krajiny, jako je růst rostlin a zajištění potravinové základny, zásobení pitnou vodou, zadržení vody v krajině nebo regulace klimatu. Přitom udržitelné využívání a obhospodařování půdy a vodních ekosystémů je kritickým bodem zachování konkurenceschopnosti ekonomiky České republiky,“ upozorňuje profesor Frouz.

V nových laboratořích budou badatelé využívat unikátní přístroje, např. pro měření stabilních isotopů či ke studiu anaerobních procesů. „My lidé nepřežijeme víc než pár minut bez kyslíku, ale pro mnohé z nejdůležitějších mikroorganismů v přírodě je naopak kyslík toxický. Tyto mikroorganismy žijí v nikách našich půd a vod a zajišťují klíčové procesy pro fungování ekosystému. Pro jejich výzkum jsme vybudovali laboratoř, do které jsou postupně instalovány moderní přístroje na analýzu a práci s živými vzorky v podmínkách bez přístupu kyslíku,“ uvádí Roey Angel, vedoucí laboratoře anaerobní a molekulární mikrobiologie. Bude zde například vybavení pro vysokokapacitní extrakci DNA / RNA z environmentálních vzorků, ultracentrifuga pro práci s izotopicky značenými vzorky či nejmodernější anaerobní stan pro biologické a geochemické práce v podmínkách bez přístupu kyslíku.

Podle referentky publicity Biologického centra Akademie věd ČR Daniely Procházkové, do laboratoře stabilních izotopů přibude od srpna speciální a v Čechách unikátní zařízení: hmotnostní spektrometr pro měření poměru izotopů, spojený se čtyřmi dalšími zařízeními pro úpravu vzorků k měření. Ten bude sloužit ke stopování metabolických mikrobiálních drah ve vodě a půdě a jejich vlivu na ostatní složky ekosystému.

Během stavebních prací, které trvaly několik měsíců, bylo v Biologickém centru Akademie věd ČR zrekonstruováno 600 m2 prostor, z toho více než 300 m2 laboratoří, a dobudovaly se rozvody vody, plynu, datové sítě atp. Prostory byly rekonstruovány díky dotaci Kanceláře Akademie věd ČR přes 10 milionů korun a za přispění Biologického centra AV ČR. Tato investicepomohla k definitivnímu rozběhnutí Výzkumné infrastruktury SoWa, která byla založena v roce 2016 grantem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci programu podpory velkých infrastruktur (60 mil. Kč) a je spolufinancována částkou více než 100 mil. Kč z prostředků Evropské unie v rámci projektu podpořeného Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání. Nově vytvořené pracovní týmy VI SoWa podaly v letošním roce grantové žádosti na podporu výzkumu v celkové hodnotě cca 25 mil. Kč, obdobně budou žádat i v letech následujících.

Výzkumná infrastruktura SoWa (Soil & Water) byla zařazena do Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022. Je to badatelské zázemí, zaměřené na komplexní mezioborový výzkum interakcí mezi půdními a vodními ekosystémy, ekosystémové procesy a služby v různých časoprostorových škálách v kontextu udržitelného využívání krajiny. Zakládajícími organizacemi jsou Biologické centrum AV ČR, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita Karlova a Česká geologická služba. SoWa sídlí v areálu Biologického centra AV ČR Na Sádkách 7 v Českých Budějovicích.

Autor: Edwin Otta
Zdroj: agris.cz