Technologická agentura ČR vyhlásí 2. veřejnou soutěž programu ZÉTA

Technologická agentura ČR (TA ČR) tímto informuje, že dne 12. 9. 2018 bude vyhlášena 2. veřejná soutěž programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA. Program je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení studentek/ů vysokoškolských studijních programů, a v opodstatněných případech také žákyň/ů středoškolského vzdělávání a mladých výzkumných pracovnic/ků ve věku do 35 let včetně.

TA ČR dále oznamuje, že do 2. veřejné soutěže jsou připraveny změny některých parametrů oproti 1. veřejné soutěži:

  • Po vzoru 2. veřejné soutěže programu ÉTA se zavádí role tzv. aplikačního garanta, jehož hlavní úlohou je přispět k tomu, aby výsledek řešení projektu byl aplikovatelný a také následně aplikovaný v praxi. V každém návrhu projektu musí být alespoň jeden aplikační garant nebo může být aplikačních garantů více. Aplikační garant vystupuje jak při přípravě návrhu projektu, tak v průběhu realizace projektu i při následné implementaci výstupů/výsledků v praxi. Role aplikačního garanta bude specifikována v Zadávací dokumentaci k 2. veřejné soutěži ZÉTA.
  • Návrhy projektů budou nově přiřazovány i podle kategorií FORD (Fields of Research and Development), které jsou součástí Frascati manuálu. Důvodem je nejen jejich využití v rámci nové metodiky hodnocení 2017+, ale i jejich podrobnější členění oproti kategoriím CEP.
  • Maximální částka podpory na jeden projekt se zvedne na 10 mil. Kč.
  • Náklady na subdodávky budou patřit mezi uznatelné náklady.
  • Nepřímé náklady (režie) v 2. veřejné soutěži lze vykazovat buď tzv. metodou full cost nebo tzv. metodou flat rate do výše 30 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v příslušném roce.

Více informací k vyhlašované 2. veřejné soutěži programu ZÉTA, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení. Podmínky podání elektronického návrhu projektu budou zveřejněny v den vyhlášení veřejné soutěže.

Po vyhlášení 2. veřejné soutěže programu ZÉTA bude TA ČR pořádat informační seminář.

Zdroj: TA ČR