Řídicí orgán OP VVV nebude poskytovat žadatelům konzultace při přípravě připomínek k procesu schvalování projektů

Řídicí orgán OP VVV opětovně informuje žadatele o možnosti podat tzv. připomínky k podkladům v procesu schvalování projektů a tím vyjádřit nesouhlas s postupem Řídicího orgánu OP VVV. V tomto smyslu Řídicí orgán OP VVV dále informuje, že není možné žadatelům v záležitostech přípravy připomínek poskytovat jakékoliv konzultace.  Příprava připomínek k procesu schvalování je pouze v kompetenci žadatele.


Kdy a jak je možné připomínky podat?

Připomínky může podat žadatel:

 • v návaznosti na každou fázi procesu schvalování projektu, ve které nebyl úspěšný, respektive obdržel depeši o negativním výsledku fáze procesu schvalování. Fáze procesu schvalování jsou následující:

- kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí,

- věcné hodnocení,

- výběrová komise,

- kompletace dokumentace k přípravě právního aktu,

 • elektronicky prostřednictvím IS KP14+ (na formuláři nazvaném Žádost o přezkum rozhodnutí),
 • maximálně jednou v návaznosti na každou fázi procesu schvalování, ve které nebyl úspěšný (po podání připomínek nelze zároveň doplňovat a dokládat nové podklady nebo vysvětlení k žádosti o podporu),
 • do 15 kalendářních dní ode dne doručení interní depeše obsahující oznámení o negativním výsledku dané fáze procesu schvalování.

Co musí být součástí připomínek?

Žadatel ve svých připomínkách:

 • musí jasně odůvodnit, proč podává připomínku k postupům Řídicího orgánu OP VVV a dále uvést s hodnocením kterých konkrétních kritérií nebo se kterým rozhodnutím ŘO OP VVV nesouhlasí,
 • musí svoje stanovisko doložit jednoznačnými a objektivními důkazy,
 • uvede, jakého výsledku se podáním připomínky domáhá (doporučeno).

Kdo připomínky posuzuje?

Podané připomínky posuzuje přezkumná komise, složená minimálně ze tří stálých členů z řad pracovníků Řídicího orgánu OP VVV.

 

Jaký je další postup, pokud se připomínkám vyhoví?

Pokud přezkumná komise shledá připomínky jako důvodné nebo částečně důvodné, provede Řídicí orgán OP VVV nezbytná opatření k nápravě, což například znamená:

 • zařadí žádost o podporu zpět do procesu schvalování (v případě chybného hodnocení),
 • vyřadí hodnotitele z databáze hodnotitelů (v případě prokázání podjatosti nebo střetu zájmu hodnotitele).

Vyhověno bude také připomínkám, které budou namítat absenci hodnocení nebo zdůvodnění u některého z bodů v kontrolním listu hodnocení projektu, v zápisu z jednání výběrové nebo hodnoticí komise.

Příklad důvodných připomínek, na základě kterých přezkumná komise zajistí nápravu pochybení v procesu schvalování: žadatel podá připomínky, ve kterých argumentuje, že hodnotitel přehlédl povinnou přílohu, která byla doložena.

 

Za jakých podmínek se připomínkám nevyhoví?

Řídicí orgán OP VVV nevyhoví připomínkám pokud:

 • nesplňují některou z výše uvedených podmínek,
 • jsou zmatečné (není zřejmé, čeho se žadatel domáhá nebo proti kterému z hodnotitelů nebo komise svoji připomínku vznáší),
 • jsou podané po stanoveném termínu,
 • směřují proti nedoporučení k financování z důvodu nedostatečné finanční alokace výzvy, z důvodu podpory dříve podaných žádostí o podporu (v případě průběžných výzev),
 • směřují proti nedoporučení k financování díky podpoře žádostí o podporu, které ve věcném hodnocení obdržely vyšší počet bodů (v případě kolových výzev),
 • směřují proti obsahu komentáře nebo odůvodnění stanoviska hodnotitele, respektive hodnoticí nebo výběrové komise, pokud tento komentář nebo odůvodnění koresponduje s platnými právními a obdobnými normami či metodickými předpisy OP VVV.

Podrobné informace o připomínkách k podkladům v procesu schvalování projektů naleznete zde:http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemcena str. 171-172.

Zdroj: MŠMT