Řeší se postavení otevřeného vědeckého cloudu na světové výzkumné scéně

Evropská unie od loňského roku pracuje na přípravě Evropského cloudu otevřené vědy (EOSC) a jednou ze záležitostí, před jejichž řešením stojí, jsou vztahy s okolním světem.

Letos v říjnu EK oficiálně zahájila tento projekt, jehož cílem je propojení vědců z celé Evropy. Otázkou zůstávají jejich vazby s vědci ze zbytku světa. Tato záležitost spadá mezi deset politických otázek, které bude řešit nová výkonná rada EOSC, jak uvádí nová zpráva konzultační skupiny ustavené pro vědecký cloud, která se skládá z odborníků z akademických institucí, průmyslu a zástupců veřejného sektoru. Skupina koncem října zveřejnila seznam deseti témat, jež by měla výkonná rada naléhavě řešit. Týkají se směřování cloudu, který by měl celkem 1,7 milionu evropských vědeckých pracovníků umožnit snadné sdílení vědeckých údajů a softwarových nástrojů. EK se v druhé půli listopadu chystá oznámit jména členů výkonné rady.

Vědecký výzkum je globální a začlenění evropského cloudu do jiných cloudů vytvořených třetími státy je klíčové. Skutečný pokrok ve vědě obecně velmi závisí na sdílení dat a pohledů napříč hranicemi. Výkonná rada zároveň bude muset zvážit, jak dosáhnout reciprocity a zajistit všem stranám, aby přístup ke službám cloudu vyhovoval evropským zákonům o ochraně údajů. Skupina také radu vyzývá k upřednostnění vývoje udržitelného obchodního modelu a rozsáhlé právní a řídící struktury.

Seznam zmíněných deseti priorit také obsahuje úkoly týkající se základních aspektů fungování cloudu jako určení referenční architektury, úplné definování služeb cloudu a podrobné rozpracování pravidel účasti v cloudu. Vzhledem k tomu, že cloud byl od počátku vytvářen jako skupina odborníků na vysoké úrovni bez formálních pravomocí, bude se výkonná rada spoléhat především na vliv svých členů. Proto chce EK angažovat dobře známé osobnosti a autority mající vliv na shromáždění různorodé vědecké komunity a její zapojení do vytváření otevřené vědy a cloudových služeb.

Rada se má scházet osmkrát ročně a bude mít jedenáct členů, z nichž osm bude pocházet z velkých celoevropských výzkumných infrastruktur, veřejných výzkumných organizací, vysokých škol a průmyslu. EK chce mít vyrovnané zastoupení výzkumných infrastruktur, e-infrastruktur a konečných uživatelů. V radě budou i tři nezávislí odborníci – programoví manažeři s mezinárodní zkušeností a chápáním institucionálního rámce pro financování výzkumu a inovací a s technickou znalostí datových infrastruktur.

Myšlenka EOSC vznikla v roce 2015, kdy EK představila vizi rozsáhlé infrastruktury pro podporu a rozvoj otevřené vědy a inovací v Evropě i mimo ni. Cloud by měl začít fungovat v roce 2020 jako evropské virtuální prostředí, v němž by všichni výzkumní pracovníci mohli ukládat, spravovat, analyzovat a znovu využívat údaje pro výzkumné, inovační a vzdělávací účely.

Zdroj: grant-garant