Rada vlády volila členy předsednictva. Prvním místopředsedou je Pavel Baran

První zasedání Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které předsedá premiér Andrej Babiš, se v roce 2021 uskutečnilo 29. ledna formou videokonference. Rada volila z řad svých členů předsedu Komise pro hodnocení výzkumných organizací, a taktéž doplnila volbou své předsednictvo. Pokračuje vyjednávání Národního plánu obnovy.

Hlavními body lednového jednání RVVI byly volby do funkcí místopředsedy, resp. prvního místopředsedy Rady, a dále předsedy Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů (KHV). Tyto pozice se uvolnily s odchodem prof. Petra Dvořáka závěrem minulého roku.

Ve vzájemné shodě schválili členové RVVI výsledek tajné volby, ve které byl na post 1. místopředsedy Rady zvolen PhDr. Pavel Baran, CSc. Novým místopředsedou Rady se stal prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc, dr.h.c.

„Primárním úkolem Rady v letošním roce je zachovat a udržet i za současné složité situace stabilitu systému VaVaI založenou na kvalitním výzkumu napříč jeho spektrem, adekvátních finančních zdrojích, hodnocení podle Metodiky 2017+, to vše s vazbou na mezinárodní kontext, včetně podpory nastupující vědecké generace a work-life balance,“ uvedl dr. Baran po volbě do funkce.

„Chci přispět ke hledání a implementaci nástrojů pro propojování základního a aplikovaného výzkumu i k rozumnému využití Národního fondu obnovy. Důraz bych chtěl klást na propojování dnes již vybudovaných excelentních výzkumných kapacit do větších, zejména interdisciplinárních celků, a to zejména ve virtuální podobě. To je trend, který může významně posílit efektivitu českého výzkumu ku prospěchu celé společnosti,“ sdělil ke svému zvolení do předsednictva prof. Mařík.

V navazující tajné volbě radní navrhli svému předsedovi jmenovat předsedou Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů (KHV) prof. Ing. Štěpána Jurajdu, Ph.D. KHV je klíčovým odborným orgánem Rady pro účely realizace Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory, tzv. Metodiky 2017+, na celonárodní úrovni.

Pravidelným tématem jednání je informace o podpoře vědy a výzkumu v rámci Národního plánu obnovy. RVVI mj. diskutovala přípravné materiály týkající se excelentního výzkumu a vývoje v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví a podpory výzkumu a vývoje v podnicích, které se průběžně upravují dle připomínek Evropské komise.

Rada dále schválila stanovisko k návrhu Programu NAKI III - programu na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030 v gesci Ministerstva kultury. 

Zdroj: vyzkum.cz